Yıldızname,yıldız ilmi,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Yıldızname nedir ? yıldızlar (gezegenler) hakında bilgiler;
Yıldızlar, Meleklerin elinde itaate mecbur ve hüküm altındadır. Melekler de Allah'ın (c.c) emri altındadır. Hepsi de O'nun irade ve kudreti ile hareket ederler. Mesela, Güneş kuru, sıcak tabiatlıdır. Ay ise soğuk ve rutubetlidir. Yıldızlar bu keyfiyetleri ile alemde etkili olurlar. Hak Taala bizleri Kelamı kadiminde apacık uyarmıştır. Enam Süresi 97 (doksan yedinci ayette) Yıldızname hakkında ;Anlamı (Meali) Yıldızlar ile yol bulmanız için onları kara ve deniz karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratan odur. Biz bu ayetleri bilen ve anlayan topluluklar için yazıp açıkladık, buyurmaktadır. İşte Hak Taala Kuran'ı Aziminde işaret buyurduğu ecramı semaviyye, Haftanın yedi (7) günü içinde ki yedi (7) Yıldız (Kevkeb) ten ibarettir. Bunların haftanın gününe göre sıralanması şöyledir.

Yıldızı Ay Günü Pazartesi; Yıldızı Merih Günü Salı; Yıldızı Utarit Günü Çarşamba; Yıldızı Müşteri Günü Perşembe; Yıldızı Zühre Günü Cuma ; Yıldızı Zühal Günü Cumartesi; Yıldızı Güneş Günü Pazar;  Bir insan Burcunun , ( Yıldız )'ının hangi yıldız  ve burç ne olduğunu ve bunların kendi üzerindeki tesirlerini derecelerini anlamak için yıldıznamesine bakmalıdır. Ve iki yolu vardır. Birincisi:  doğduğu tarihi tam ve net olarak biliyorsa o gün güneşin (şems) hangi burçta olduğu aşağıda yazacağım  cetvelde bulur ve o burcun yine yazacağım şekilde hükümlerine bakarak bilgi edinmelidir. Bu usul her ne kadar isabetli bir hüküm olursa da, asıl  doğduğu anda taliin bilinmesi ve ona göre kişinin zayireçesi çıkarılarak daha esaslı bir karara varılması hakikate doğru atılmış en yakın ve en isabetli bir karara varılması hakikate doğru atılmış en yakın ve en isabetli hüküm ve adım olur. Bununla beraber yapılan bu zayirçe bir insan hakkında yüzde bir hüküm vermek de doğru değildir.

Cenabı Hakk Kur'ân'ı Keriminde mügayyibati hamseyi beyan ettiği bir ayeti kerimesinde. İnnallahe indehu ilmüs saati ve yünezzilül ğayse ve yal'lemü ma fil erham. Ve ma tedri nefsün maza teksibü gaden ve ma tedri nefsün bi eyyi erdın temut. innallahe aliymün habir. Manası ( anlamı ) Şurası muhakkaktır ki kıyametin kopacağı zamanı bilmek yalnız Allah'a mahsustur. yağmuru o indirir. Ana karnındaki cenini ve ahvallarini de yalnız o bilir. Hiç bir kimse yarın hayır ve şerden ne kazanacağını bilemez. Hiç bir kimse nerede öleceğini bilemez. Çünkü Allah Alimdir her şeyden haberdardır, demektir.

Cenab-ı Hazret-i fahri Alem Efendimiz, bir hadisi şeriflerinde, El İlmü ilman, ilmül ebdan, sümmme ilmül edyan. Manası ; İki ilim vardır bunların birincisi  Tıb ve ilmi hıfzı sıhha diğeri de Ulûmü Diniyyedir. Din ilmi ve zikir ilmi buyurmuştur. İbadet ve taat sıhhat olmadıkça yerine getirelemez , çalışamaz, yaşayamaz. Hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa la ilahe illa hüvel azizül hakiym. Anlamı; her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olan O Allaü Azimüşşan sizleri ceninken kendi istediği gibi suretlendirir. Ondan başka tapacak yoktur. Hükmünde galibi yekta olan ve bütün tecelliyati sübhanisini hikmet esasına göre ayarlayan ve yürüten de yalnız kendisidir demektir.  Men arafe nefsehu fe kad arafe rabbeh , Anlamı Kişinin kendi nefsini bilmesi ve anlayabilmesi rabbini bilmesine vesile olur. Cenabı Hakk, Kur'an'ı Kerim'inde : Kul küllün ya melü ala şakiletih,  Anlamı , Ya Habibim kullarıma söyle. Her insan yaradılış şekline göre amel işler demektir.


Münazara beş (5) türlüdür : 1- Mukarenet (birleşmek) 2- Teslis (üçlemek) 3- Terbi (dörtlemek) 4- Tesdis (altılamak) 5- Mukabele.
1- Mukarenet (birleşme) Kevkebin (yıldızın)içinde bulunduğu evdir. 2- Teslis (üçlemek) demek, kevkebin (yıldızın) beşinci ve dokuzuncu evidir. 3- Terbi ise (dörtlemek) yıldızın (kevkebin) dördüncü ve onuncu evidir. 4- Tesdis ise (altılamak) yıldızın (kevkebin) üçüncü ve onbirinci evidir. 5- Mukabele (karşılama ve yüzleştirme) kevkebin (yıldızın) yedinci evidir. Beş Kevkebin (Yıldızın) geri dönme süreleri sırası ile böyledir, ve bu sıra ile devam etmektedir..

1- Müşteri yıldızı kevkebinin geri dönmesi arabi aylardan 9 veya 13 (dokuz veya onüçüncü günleri) Cemaziyel Ahirde.  2-  Merih kevkebi yıldızı ilk geri dönmesi Rebiil Ahirin 17 ci (on yedinci) günüdür 3-  Zühre yıldız kevkebi ise geri dönmesi Safer ayının (7) yedisindedir. 4- Utarid kevkebi (yıldızı) ise, geri dönmesi ise,Receb Ayının (3) üçünde dönmüş olur. 5- Zühal ise, Cemaziyel Evvelin (8) sekizinde dönmüş olur. Ecramı semaviyyenin herhangi bir burcda bulunduğu zaman ahva ve hadisat üzerine olan tesir ve nüfuzu başka başka olduğundan, kıraati havas hususunda bu cihetleri nazari dikkate almak icab eder.

Güneşin güzergahı olan burucu asliyye on iki olup, şems bunlardan her birinde bir ay kalır onlarda bu ber vechi ati beyan olunmuştur. Lücum ve seyyeratın zemin ve zaman üzerinde önemli tesiri olduğu cihetle havas okumak zikir etmek nüsha ve tılsım yazmak hususlarında bunların ehemmiyeti mahsusaları vardır. İsimleri, eyyamı mahsusa, tabiatı, saati yıldızı ülvi ve sufli melekleri bilmek gerekir. Güneşin (şems) günü pazar tabiatı har yabis  ulvi meleği Rukyail suflisi meymundur. Ay (kamer) günü pazartesi tabiatı barid ratb ulvi meleği Cebrail süflisi Mürre. Merih günü salı tabiatı har yabis ulvi meleği Simsimail suflisi Ahmer. Utarid günü çarşamba tabiatı mümtezic ulvi meleği Mikail suflisi Berkan. Müşteri günü perşembe tabiatı har ratb ulvi meleği sarfıyail suflisi Semhureş. Zühre günü cuma tabiatı barid yabis ulvi meleği Aynıyail suflisi Zübea. Zühal günü cumartesi tabiatı barid ratb ulvi meleği Kesfiyail suflisi Müzheb.


Burçlar ve unsurlar (anasırı erbea) insan üzerindeki etkileri insan anâsır-ı erbea 4 unsurdan yaratılmıştır, Su, Toprak, Ateş, Hava, 1- Tobrak unsuru, yeri dalaktır. Dalağın tabiatı kuru ve soğuktur, toprakta kuru ve soğuktur. 2- Ateş unsuru, yeri safra kesesidir. Safranın tabiatı kuru ve sıcaktır, ateşte kuru ve sıcaktır. 3- Hava unsuru, yeri kalbtir, kalbin tabiatı hâr (sıcak)  ve rutubetlidir. Havada sıcak (har) ve rutubetlidir. Hava kan yapar  pis kanı temizler çoğaltır. Kış günü odasında üşüyen bir kimse yüksek veya açık havadar bir yere çıkar da biraz geniş nefes alırsa derhal vücuduna kuvvet gelir, ve ısınır. 4- Su unsuru , yeri midedir. Midenin tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Mide balgam yapar balgamın da tabiatı soğuk ve rutubetlidir suyunda tabiatı soğuk ve rutubetlidir. Eğer bu dört unsur,  itidal halinde iseler, vücut sıhhatte olur. itidalleri bozulursa vücut hastalanır.

Tasullutlar
ı: 1- Dalak hastalandığı vakit kalbe tasallut (tazyik) eder. 2- Safra kesesi hastalandığı vakit dimağa tazyik eder. 3- Kalb hastalandığı vakit başa tazyik eder. 4- Mide balgamdan hastalandığı vakit göğse tazyik eder midede balgam olmadıkça göğüste balgam olmaz. Hastalığı anlamak için, Bir insanın hangi azası hastalanırsa yüzünden anlaşılır. Yani bu dört unsurdan hangisinin hastalandığını yüz haber verir. 1-  Eğer yüzün rengi kırmızı ise kalbin hasta olduğu anlaşılır. 2- Yüzün rengi ise hastalığın dalaktan olduğu anlaşılır. 3- Yüzün rengi sarı ise karaciğer ve safra kesesinden olduğu anlaşılır. 4- Yüzün rengi kurşun rengine benzerse  balgamdan olduğu anlaşılır.


Yıldızların (Kevkeblerin) görülmesi:
 
1- Şunu bil ki! Ay arzımıza göre bulunduğumuz yere göre 12 (onikinci) derecede görülür. 2- Zühal yıldızı (kevkebi) ise, 19 (ondokuzuncu) derecede iken görülür. 3- Müşteri yıldızı (kevkebi) ise, 11 (onbirinci) decede görülür. 4- Merih yıldızı (kevkebi) ise, bu uyduya gelince 19 (ondokuzuncu) derecede görülür. 5- Zühre yıldızı (kevkebi) ise, 17 (onyedinci) derecede iken görülür. 6- Utarid yıldızı (kevkebi) ise, 13 (onüçüncü) derecede iken görülür. Bu uydu gök felek yıldızlarını bu söylenilen derecelerden daha noksan derecelerde göremeyiz, yalnız 7- Güneş (Şems) 30 gün görürüz (gündüzleri) Ay'ı ise, 2.5 veya 3 (iki veya üç gün) görebiliriz.

7 Yedi Kevkebin (yıldızın) İstikamet Sureleri : 
Şunu bilmek gerekir ki Ğüneş (Şems) ve Ay (Kamer) den gayri kevkeblerin (Yıldızların) belirli süreleri vardır. Mesela Zühal yıldız kevkebinin süresi 8 ay bir gün (sekiz ay bir gündür). Müşteri yıldız kevkebi süresi ise, 9 ay 9 gün (dokuz aya dokuz gündür). Merih kevkeb yıldızı süresi ise 3 ay (üç ay günüdür). Zühre yıldız kevkebi süresi ise 8 ay 15 gün ( sekiz ay on beş gündür). Utarid kevkebi yıldızının süresi ise 3 ay 5 gündür ( üç ay beş gündür.
1- Şerefi Şems,  2- şeref-i Kamer,  3- şeref-i Merih,  4- şeref-i Zühre  5- şeref-i Müşteri 6- şeref-i Zühal,  7- şeref-i Utarit,

Bu yıldızlara göre iş yapılacaksa bunlara uymak gerekir. Hangi vakit ve ne zamanda şeref, mevkinde bulundukları malum olmadıkça istifa etmek olamaz bu kaidelere uyulması gerek ki sonuç alınsın. Eğer ki vefk yapacaksan veya başka bir dua veya bir ihtiyacın için o vakti o saati ve burcun şerefte olmasını beklemen ve o saatte işe başlamış olman gereklidir. Yoksa duam kabul olmadı isteklerim olmuyor diye boş yere vesveseye kapılma hatayı eksiği bul ki sonuçta sen kazan. Yanlış eksik yapılan zamansız yapılan işlerden sonuç alınmaz boşa yorulursun o zaman hatayı kendinde ara.
1- Şemş (Ğüneş) Kuzu Burcunda bulunduğu zaman şereftedir. 2- Kamer (Ay) Sevr Burcunda bulunduğu zaman şereftedir. 3- Merih (Mars) Oğlak Burcunda bulunduğu zaman şereftedir. 4- Utarit (Merkür) Başak Burcunda bulunduğu zaman şereftedir. 5- Müşteri (Jüpiter) Yengeç Burcunda bulunduğu zaman şereftedir. 6- Zühre (Venüs) Balık Burcunda bulunduğu zaman şereftedir. 7- Zühal (Satürn) Mizan Burcunda bulunduğu zaman şereftedir.

 
Yıldız (gezegen) Tütsüleri :
1. Güneş Yıldızının Tütsüsü ve Azimeti : Sendurus : Ecip ya sarfiyaile aksemtu aleykim ya zenşekailü Aginuni bikudretillahi ismi’ ya Şemhailü. 2. Ay Yıldızının Tütsüsü ve Azimeti : Günlük ya da ağaç sakızı : Ecip ya Cebrailü, aksemtu aleyküm ya deksadailü Aginuni Biceberütillahi ismi’ya İsmailü. 3. Merih Tütsüsü ve Azimeti : Kıst (Topalak Otu) : Ecip ya Semsailü, aksemtü aleyküm ya ahsailü, ağinuni biheybetillahi, ismi’ ya Kelkailü. 4. Zühre Tütsüsü ve Azimeti : Masteki (Halis Hindistan Sakızı) : Ecip ya Azrailü, aksemtü ya Bayşe’ailü, aginuni biazametillahi, ismi’ ya Yahyailü. 5.Müşteri Tütsüsü ve Azimeti : Öt ağacı, Kafur : Ecip ya Sarfeyailü, aksemtü aleyküm ya zanşekailü.Aginuni bikudretillahi ismi’ ya Şemhailu. 6. Zuhal Tütsüsü ve Azimeti : Dökülmüş Islak Nesne : Ecip ya Kafyailü, aksemtü aleyküm ya Vetailü . Aginuni biizzetillahi ismi’ ya Ekrailü. 7. Utarit Tütsüsü ve Azimeti : Mahlep Kabuğu : Ecip ya Mikailü , aksemtü alaykum ya Ceyfecailü , Aginuni bimelekütillahi ismi’ ya Safrailü.