Medyum ve Medyumluk, büyücü medyumlar


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Medyum Medyumluk Eski Çağlarda:Babil ülkesi büyünün en yaygın olduğu bir bölge idi Babil ulusu gök bilimlerine çok önem verirdi. insan varlığı yıldızların yönetimi altında sanılırdı. Yıldızlar canlı uslu düşünüp taşınan varlıklar olarak bilinirdi. Dolayısı ile Babil medeniyetinde medyum ve Medyumluk gelişmiş durumdaydı. Başlarına gelen olayların, hadiselerin, iyi ve ya kötü yönde Yıldızların etkisi ile gerçekleştiğine inanmaktaydılar. medyum ruhlarla münasebet kurabilen kişilerdir. Bu ruhlar arasında iyileri ulvi yani müslümanlardır bunlar asla yalan konuşmazlar. diğerleri ise süflidirder. Bunlarda günahkarlardır ve herşekilde söylediklerinin tamamı yalandır sadece bazan olabilecek şeyleri gökte duydukları zaman gelip büyücülere ve kahinlere söyleyip inandırmak ve islam dinini baltalamak için uğraşan şeytanlardır. Bunlar asla geleceği bilemezler sadece geçmişten haber verirler. Gayb Allâh'ın dır. Medyumum hocayım deyip yarın hakkında konuşanlara sakın inanmayın

Babil gök bilimcileri astronomlar daha doğrusu yıldız bilimciler daha doğrusu astrologlar birer büyücü medyumlardı. İnsanların başlarına gelmiş gelecek ne varsa bilirlerdi. Kehanette bulunurlardı. Bu çağda Babil büyücüleri geleceği yıldızlara bakarak öğrenir, insanlara bildirir devlet büyükleri Krallar yapacakları savaşları bu büyücü medyumlar yıldız bilimcilerine danışırlardı. Eski çağ anadolusunda Hititler, Urartular, Frigyalılar, Lidyalılar bütün eski çağ anadolu uluslarında bu inanç yaygındı. Kralların özel büyücü medyumları bulunurdu.
medyum
Bunlara islam toplantılarında Müneccim denildi.yıldızların durumlarına bakıp anlam çıkararak falcılık yapan kimse, yıldız falcısıdır Müneccim. Fenikeliler Mısırlılarda böyle büyücüler vardı. Görevleri belli idi. Toplum içinde ayrı bir topluluk olarak yaşarlardı bir hastanın iyileşip iyileşmeyeceği büyücü medyumlar manevi güçleri ile bildirirlerdi.

Sümerler büyü işlerinde özel bir görevli bulundurur onlara din adamı olarak saygı duyarlardı. Eski Çağlarda Medyumluk tüm dünyada saygı duyulan bir sınıflandırmadır.
Medyumların görevleri belli idi onlar toplum içinde ayrı bir topluluk olarak yaşarlardı. Bir hastanın iyileşip iyileşmeyeceğini okuyup, üfleyip bilir, bildirirlerdi.

Sümerler ise
medyum
medyumluk için büyü işlerinde özel görevli bulundurur, ona bir din adamı olarak saygı duyarlardı. Bu görevli medyumlar tapınaklarda durur, kendilerine sorulan sorulara gerekli  karşılıkları verirlerdi. Bunlar bir çoğu bilici Müneccim (Kahin) diyebileceğimiz bu görevli medyumlar en başarılı büyücülerdiler. Sümer toplumuda bu medyumların etkisi altındaydı.

Büyücüler bütün hastalıkların nerden gelip nereye gittiğini bilirlerdi, cinlerle konuşur, perilerle şöyleşirdi. İnmeli çarpılmış, bir yeri kırılmış,hastalanmış kimse ilkin bu büyücü
medyumlara götürülür, onun önerileri üzerine gereği yapılırdı.


Büyücü hekimdi. Bitkinin özünde gizlenen özellikleri bilirdi. Eski dillerde (lisan) bilmek le ilgili olan. Hekim sözünün doktor (tabib) anlamını da içermesi tabibe hekim denmesi boşuna değildir. Hekim sözünün bir anlamıda gizli olanı bilen demektir.

Sümerlerde büyücülük deney işi nitelindeydi. Bitkilerle,hayvan kemikleriyle boynuzlarla, bağırsaklarla, değişik nesnelerle yapılırdı. Hasta kimse büyücü medyuma götürülür, büyücü onu okur üfler, müneccim'lik yapar yıldızlara bakar, alın yazısını yorumlar, kötü cinlerle, kötü ruhlarla olan ilgisini söyler, hastanın iyileşip iyileşmeyeceğini yaşayıp yaşamayacağını bile açıklardı bu müneccimler.
Ancak bunlar eli boş gelmiş, şöyle dolaşıp gecmiş yolcular değildi. Belli gelenekleri, inançları, görenekleri vardı. özellikle büyücülük anlanında ayrı ayrı uygulamaları olduğu biliniyor. İşte  günümüzde, büyülerle okunup üflenmelerle ilgili inançların, eylemlerin değişik olması bundandır.

Değişik tanrılar değişik büyüler yapmayı gerektiriyordu. Durum bügünde öyledir ancak tanrıların yerini daha çok cinler, bizden iyiler denen gizli güçler ruhlar almıştır. (o dönemde yaşayanların düşünceleri). Büyüler onlarla yapılıyor medyumluk devam ediyor iyilik yerine kötülükler devam ediyor. Halk arasında yaygın inanca göre cinlerin de ayrı ayrı dilleri dinleri vardır. Kimi Müsliman kimisi hiristiyan bazıları puta tapıcı (kafir) kimisi ateşe tapan.

Cinlerin, perilerin, kimi müslimanca (türkce arapca) olacak müslimanın anladığı dilden konuştuğuna göre kimi yabancı (bu iki dilden farsçayı bunlara katarsak üç dilden ayrı dil konuşur. İşte büyü, hastanın konuşmaları (daha doğrusu saçmalamaları) hangi dildense, o dille yapılır. Bu yalnız hasta için değil, öteki insan davranışlarıyla ilgili büyüler için de geçerlidir. Sözgelişi sevgi için, soğumak ( birine olan sevginin ortadan kalkması) için.

Günümüzde, Anadoluda yaşayan, uygulanan bu inanç kalıntıları, bu büyü varlıkları tarihin, geçmişin çok derinlerine gidiyor. Ot gibi, birden bire, yerden bitmiyor. Bunlar geçmişle günümüz topluluğu arasında geçmişten geleceğe doğru uzanan bir tarih bağının izlerini taşır, bir birlik, bir bütünlük sağlar kendi alanlarında insanlara.

Bütün davranışları birer ilaç niteliği taşıyan bu büyücü medyumlar ölümden sonraki işlerede bakarlardı. Ölen bir kimsenin ruhunu kötü cinlerin saldırısından korumaya çalışır, gerekli işlemleri yapar, ilaçlar düzenler, ölünün gövdesini yıkar, yağlar, ilaçlar, gömüldüğü yere gerekli koruyucu nesneleri koydurturdu.