İsmi Azam Duası, İsmi Azam


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Her murat için okunacak dua ve dualar hakkında İsmi azam duası.
Hz. Peygamber (s.a.v.)'in  içinde İsmi Azam'ın duası bulunduğu iki ayetten biri olarak tanımladığı ayet şudur Ve ilahüküm ilahun vahidün la ilahe illa hüve Rahmanür Rahim, ( ilahınız bir tek İlah'tır O merhamet eden, merhametli olandan başka tanrı yoktur.) Allah (c.c.) ism-i şerifini, İsm-i Azam sayanlar çoğunlukta  ise de, ayetteki (Hûve) lafzı, tevhidi ifade eden ve cenab-ı Hakk'ın zatına delalet eden en büyük ismi kabul edilmiştir.

Hafız Ebu Kasım Süheyli diyor ki ismi azam hakkında alimlerin çeşitli görüşleri vardır. Bir kısım alimler, Cenabı hakkın isimleri arasında büyük isimleri, küçük isimleri diye ayrım yapılamayacağını ısrarla beyan etmişler ve demişler ki: Cenabı hakkın zat ve sıfatlarına mahsus isimlerinin birini diğeri üzerine tercih etmek birini diğerinden daha büyük kabul etmek asla mümkün değildir. Allahu Tealaya ait olan azam ismi en büyük isim esmai hüsnasında bulunan Azim isminden gelmektedir. Nitekim Ekber'in Kebir'den Ehven'in de heyyin den geldiği gibi. Mademki esmai hüsna içersinde Azim ismi vardır. Bunun azamı nedir diyorlar ?  ve bu iddaaların Allah'ın Resulünün, Allahü Tealaya mahsus isimleri ile ilgili davranışlarından delillendirmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki, Allah'ın Resulünden daha küçük kimseler ismi azam üzerinde ısrarla durmalarına rağmen, onun Allah'ü Tealanın isimleri arasında bir ayrım yapmadığını görmekteyiz

Hz Peygamber (s.a.v.) günleri ve sözleri derecelendiriken  şöyle buyurmuştur : Günlerin en üstünü Cuma kelamın en üstünü Kurân, Kur'ân'ın en üstünü de Ayetel Kürsi'dir. Ayetel Kürsi, Peygamberimiz (s.a.v.)  tarafından Kur'ân'ın dörtte birine denk tutulmuş surelerdendir. Ayrıca İsm-i Azam'ın bulunduğu iki ayetten biri olmaktadır.

Cenabı Allah, gecelerin içinde Kadir gecesini, Cuma gününün içinde eşref saati ve Kur'anı Kerimin içinde de ismi azam duasını gizlemiştir. Sebebi, ehli olmayan kimselerin bu isme sahip olarak kötü niyetini meydana getirmesin diye gizlenmiştir. Birde Kadir gecesini ihya etmek için her geceyi kadir bilerek ibadet etmesi ve ismi azamla dua etmek için Kur'anı hatmesi luzumludur.

Şu ayetin ve ya şu ismin ismi azam olduğu hakkında bir çok rivayetler vardır. Kimisi La ilahe illa ente süphaneke inni küntü minezzalimin. Diğeri; Kur'anın süre başlarındaki mukatta harfler (Elif-lam-mim) gibi örnek harfler ismi azam demiş. Bazılarıda Allah ismi, azamdır. Hükmüne varmışlar.

Hazreti Ali'den de şöyle bir rivayet var:
Süreyi Haşrin sonu ve sürei hadidin başından 6 ayeti okuyan ismi azam duası etmiştir. İsmi azam diye anılan hadid süresi, Sebbeha lillahi mafissemavati vel'ardi ve huvel'aziyzul hakim. Lehu mülküssemavati vel'ardı yuhyi ve yumitu ve hüve'ala kulli şey'in kadir. Hüvel'evvelü vel'ahırü vezzahirü vel batınü ve hüve bikulli şey'in alim. Hüvellezi halekas semavati vel'arda fi sitteti eyyamin summesteva'alel'arşi ya'lemu ma yelicü filardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu mines sema-i ve ma ya'rücu fiyha ve hüve me'akum eyne ma küntüm vallahü bima ta'melune basir. Lehü mülküs semavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umur. Yülicül leyle finnehari ve yelicün nehare fiylleyl ve hüve alimün bizatis sudur. Hüvallahüllezi la ilahe illa huve'alimulğaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve elmelikul kuddüsü selamül mu'minül müheyminül aziyzül cebbarul mütekebbir sübhanallahi'amma yuşrikune.Hüvallahül halikul bari-ul musavviru lehül esma-ül hüsna yüsebbihu lehu ma fissemavati vel'ardı. Ve hüvel'azizül hakim.


Muhittini ibni arabi hz.Sürei Bakaranın başı ve Ayetel Kürsinin başı ve sonu ismi azamdır, buyurmuş.
İnsan çalışmalı, Cenabı Hak'tan ismi azamını öğretmesi istenilmelidir. İsmi Azam Esmaül Hüsnanın içinde mevcuttur. Zaten Cenabı Hak'ın her ismi Azamdır. Allah, hü, rap, Hak, isimleri toplu zatına mahsus isimlerdir. Kur'anı Kerimin içinde bazı ayetler vardır ki insan onları okumaya devam ettikçe işleri açılır, düşman şerrinden emin olur. Feraha erer, bu meshur ayetler ve esmalar 7 ayet 7 esma sitemde mevcuttur. Bil ki, Allahın ismi şerifleri nihayetsizdir.

İçinde İsmi azam duasını bulup okumak için dikkatli okuyunuz. Bazı kimseler altı bin isim vardır, demişler, ve bazıları bin bazıları ise üç yüzdür. Çünkü kimi Arapça, kimi Farsça, ve ibranice, süryanice anılır. Ve dahi nice diller vardır ki, her birisinde Hak Tealanın ismi şerifleri vardır. Öyle aded ile mukayyet olmamak lazım,  

Hadisi şerifte varid olmuştur ki. Allahın 99 ismi şerifi vardır. Bunları ezberleyip anan cennete girer. Meşayihi kiram hazeratı der ki: Hak Tealanın isimleri nihayetsiz iken 99 isim olarak söylenmesinin sebebi budur ki; Geri kalan isimlerin manaları bu doksan dokuz isimlerde toplanmıştır. Öyle ise bu isimleri (esmaül hüsnaları) okuyan kimseler bütün isimleri zikretmiş olur. Bazı azizler buyurdular ki; Hazreti Resûl Aleyhisselam halka açıklamadı. Kendine mahsus olduğu için söylenmedi. Zira cennetin dereceleri 100'dür. Ve bu makamların en iyi derece-i vesile'dir. Hazreti peygambere aittir. Bu isimlerin her birisi bir dereceye eriştirir. İsmi azam Duası, bu isimlerin içinde midir, yoksa değilmidir? Bu hususta meşayıh (Şeyhler) arasında ayrılık meydana gelmiştir. Her birisi bir rivayeti esas tutmuştur.

Onların dayandıkları bu rivayetleri sırası ile yazacağım. Öyle ise bu rivayetlerde zikredilen isimlerin hepsini okuyan İsmi Azam duasın okumuş olacaktır. Çünkü muhakkak İsmi Azam bunların birisinin içinde gizlenmiştir. Allah yar ve yardımcınız  olsun dualarınız ve dilekleriniz kabul olsun.

Ali imran suresinin başındaki ayetin, Allah (c.c.)'ın İsmi a'zam'ını taşıyan ayet olduğu, peygamberimiz (s.a.v.)'den rivayet edilmiştir. Cenaı hakk'ın, gerçek Ma'bûd olup, O'ndan başka ibadete layık hiç bir şeyin olmadığını belirten bu ayet, Allah'ın Hayy ve Kayyum olduğunu ifade etmektedir. Yani Allah, ölmez diridir, ezelden ebede kadar, fenâ ve zevalden münezzehtir, hazır ve nazırdır, herşeyin koruyucusu ve gözeticisidir. O halde ayetimizi okuyalım anlayalım.

Ali İmran,3/2 ; Allah, O'ndan başka Tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır O, Hayy'dır (hayattadır), Kayyum'dur (ezelî ve ebedîdir). Enes bin Malik (r.a.) rivayet eder ki: Bir kimse yalnızca yola çıkar ve yolda yorulunca dinlenir bu esnada ansızın bir eşkiya karşısına çıkar. Bütün malını ve parasını alır kendini öldüreceğini söyler. O kimse dedi ki; Beni niye öldürmek istersin? Malım sana helal olsun aldın git beni öldürme. Eşkiya cevap verir elbette öldüreceğim, sonra gider beni söylersin değilmi? Katiyen öyle bir şey yapmam, olmaz seni öldüreceğim. Son bir dileğin varmı? Bari izin verde iki rekat namaz kılıp dua etmeme izin ver! olur eşkiya izin verdi o kişide abdest alıp 2 rekat namaz kıldı. Ondan sonra ellerini kaldırıp bu duayı okudu ve kurtuldu. O duanın içinde ismi azam vardı.

(Ya vedud, ya zel arşil mecid, ya mübdiu, ya muiydü, ya faalün limma yüridü es'elüke bi nuri veçhikellezi melae erkane arşike ve es'eluke bi kudretikelleti kadderet biha ala halkıke ve birahmetikelleti vesiat külle şey'in La ilahe illa ente ya mugıysü egisni bi rahmetike ya erhamerrahimin.)

Dua tamam olunca bir atlı çıktı geldi. Elinde nurdan bir mızrak vardı o mızrakla eşkiyayı dürttü ve öldürdü. Sonra o atlı gelen kimse dedi ki: Ben ikinci semanın meleklerindenim. Hak Teala beni sana yardım etmem için gönderdi. Bu senin okumuş olduğun dua ismi azam duasıdır, her kim bu ismi azam duasını daraldığında okursa Allah onu şiddetten korur dedi ve geldi gibi gitti ikinci sema görevli meleği.

Rivayet 1 - Enes bin malik hazretleri rivayet eder ki: Bir gün Hazreti Resulullah mescidde otururken bir kimse geldi, Namaz kıldı ve bu duayı okudu: Allahümme inni es'elüke bi enne lekelhamdü ve la ilahe illa entel mennanü. Ya hayyümü, ya mennanü ya bediüssemavati vel ardi ya zelcelalü vel ikram, Ya hayyü ya kayyûmü, ve sallallahü ala muhammedin ve ala ali muhammedin vakd'ı haceti birahmetike ya erhamerrahimin. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki, bu kişi Hak Tealanın İsmi Azam duasını okudu ki, onunla Hak Tealadan her ne isterse hasıl (kabul) olur dedi.


Rivayet 2 - Saad İbni Ebi Vakkas radiyallahü anh hazretleri rivayet eyledi ki: Hazreti Fahri Âlem buyurdu ki. İsmi âzam Yunus Peygamberin balığın karnında okuduğu duadır. O da  bu duadır ki, La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin, dir. Her müslüman ki bir iş için bu duayı şerifeyi okursa elbette Hak teâlâ onun dileğini hasıl (kabul) eder. Saad İbni Ebi Vakkas Aşereyi mübeşşereden (Cennetle müjdelenen 10 büyük ashabtan) birisidir. Rivayet olunur ki, duası daima kabul olunurmuş. son zamanlarında gözüne bir arıza gelmiş, kendisini bu illetten kurtarması için Allah'a yalvar dediklerinde, ben nefsim için çalışmıyorum. Allah'tan gelen her şeye razıyım buyurmuşlardır.

Rivayet 3 -  Bureyde Hazretleri rivayet etti ki; Hazreti Resul Aleyhisselam bir kişinin şu duayı okuduğuna şahit oldu ve şöyle dedi  bu okuduğu duada Hak Teâlâ'nın ismi azamını okumaktadır. Allahümme inni es'elüke bi enni eşhedü enneke entellahü la ilahe illa entel, ahadüs samedüllezi lem yelid velem yüled velem yekün lehü küfüvven ehad. O kişinin okuduğu İsmi Azam duası budur, ve kabulünde şek şüphe yoktur.

Rivayet 4 - Esma binti zeyd radiyallahü anha rivayet eyledi ki : Hz. Resul Aleyhisselam (Peygamber efendimiz s.a.v. buyurdu : İsmi Azam Duası bu iki ayetin içindedir.
Elif lam mim Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm. Ve ilahüküm ilahün vahidün la ilahe illa hüverrahmanürrahim. Ali imran suresi 1-2, ve Bakara süresi  ayet 163.

Rivayet 5 - Maaz Hz.leri rivayet eyledi ki, Hazreti Resul Aleyhisselam bir kimse gördü ki tekrar tekrar Ya zelcelâli vek ikrâm, diyordu. Hazreti resul Aleyhisselam Efendimiz ona buyurdu : Hak teâlâ senin duanı kabul eyledi. Hemen isteğin ne ise iste dedi.


Rivayet 6 - Ebu İmametül Bahilli Radıyallahü , anlatıyor. Hazreti Resulü Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse üç (3) kere Ya Erhamerrahimin teveccehtü ileyke , dese hak Teala'nın bir meleği ona der ki, Erhamerrahimin sana yüzünü gösterdi. Hemen hacetin neyse Allah'ü Tealadan hemen iste dileğin kabul olacaktır.

Rivayet 7 - Maaz hazretleri rivayet etti. Hazreti Resul Aleyhisselam buyurdu ki: Bir kimsenin çok acil ve mühim bir işi olsa, sabah namazını kılıpta güneş doğmadan önce bu duayı 100 defa okursa, Hak Teala o kimsenin yani bu duayı okuyanın dileğini ya o günde veyahut 3 gün içinde mükafatını verir o ismi azam duası budur. Allahümme inni es'elüke  bi enneke entellahü la ilahe illa entel vahidüs samedüllezi lem yelid velem yuled velem yekün lehü küfüven ehad.

Rivayet 8 -
İmamı Taberani rivayet eder. Hazreti Resul Aleyhisselam şöyle buyurdu; Bu duayı okuyup haktan bir şey istense elbette Allah onun dilediğini verir. Dua budur: La ilahe illallahü vahdehû lâ şerike lehü lehül mülkü ve lehul hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. La ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.

Rivayet 9 - İbni Abbas rivayet etti ; Bir kimse Hazreti Resul Aleyhisselam'dan sordu ki; Hiç red olunmayacak bir dua var mıdır ? Hz. Resul buyurdu ki : Bu duayı oku, geri çevrilmez. Es'elüke bi ismikel âlel eazzil ecellil ekrem.

Rivayet 10 -
Ebu derda ile İbni Abbas radiyallahü anhüma rivayet eylediler ki: İsmi Âzam ( Rabbi Rabbi ) dir. Ayşe Radiyallahü Anha şöyle rivayet eyledi ki ; Hazreti Resul Aleyhisselam buyurdu ki, Hakkın kulu ( Ya Rabbi ya rabbi ) dese Rabbil izze ona der ki; Lebbeyk kulum ne istersen vereyim.

Rivayet 11 - Muaviye bin ebi süfyan rivayet eyledi ;  Hazreti Resûl şöyle buyurdu : Her kim ki bu kelimeleri okuyup Allahtan bir şey istese elbette Hak Teala onun dileğini yerine getirir. La ilahe illallahü vallahü ekberü la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. La ilahe illallahü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdü lillahi ve süphan allahü vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim, ve sallallahü ala seyyidina muhammedün ve ala alihi ve sahbihi vesellem ya rab ya rab ya rab.

Rivayet 12 -
İbad bin essamit radiyallahü anh. rivayet eyledi ki ; Hazreti Resul Aleyhisselâm şöyle buyurdu : Her kim uykudan uyandığı vakit bu kelimeleri okuyup ondan sonra af talep etse veyahut uhrevi şey istese Hak  Teâlâ onun dileğini elbette verir söylenecek sözler bunlardır. Lâ ilahe illallahü vahdehu lâ şerike lehü lehül mülkü velehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir. Elhamdü lillahi ve sübhanallahi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim. Şimdi bu rivayetlerde geçen Esmayi izam ve kabul duaları sıra ve usulü üzere her ne istek için okunsa elbette muradı hasıl olur. Bu rivayetler sahihdir içinde ismi azam duası geçmektedir en azından yedi veya katları itibariyle okunması ve ara vermeden geç vakitlerde en iyisi kuşluk vakti okumaktır herkes uykuda iken. Bu şekil okumalar geri çevrilmez ve kabul olunur.

İsmi azam duasını dilediğin işte (herşey için) şifa maksadıylada kullanırsın. İster oku ister ceylan derisine  veya kağıt üzerine misk, amber, zaferan ve saf gülsuyu ile yazarsın. Dilersen istediğin gibi okuyabilirsin.Eğer meliklerin huzuruna girmek muradıyla yapıyorsan pazar ünü güneş (şemş) saatinde yapmalısın. Şayet alimlerin kurraların ve büyüklerin yanında bir hacetin hallolmasını diliyosan bütün onlar için perşembe günü veya pazartesi günü müşteri ve ay saatinde yapmalısın. Kadınların sevgisini murad ediyorsan cuma günü zühre saatinde yapmalısın ve kağıdını öd ağacı ile tütsülemelisin. Eğer misk ve benzeri güzel koku ile kokularsan da çok iyi olur.