İnsan melek şeytan ve cin


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

                
Şeytan, da Cin
,lerdendir yapı itibariyle aynı varlıklardır. Şeytan ve cinleri inkar edenler varlıklarını neye itiraz ettiklerini anlamak zordur, Kur'an'ı Kerimde apaçık beyan edilmiş ve haklarında birçok ayetler vardır. Cin kelimesi madde ve fizik ötesi varlıklardan biri de Cin'lerdir. Cin arapça bir kelimedir. Lügat manası örtülü ve kapalı
manasına gelir. Aynı kökten devam etmiş türemiş,bir çok cümle olarak, Cenan gece demektir.

Gece karanlığı ise herşeyi örttüğünden ona bu isim verilmiştir.
Üzerine gece basınca gece olunca (İbrahim) bir yıldız gördü, Bu benim 'Rabbım! dedi. Yıldız batıverince, Ben böyle batanları sevmem! dedi. Enam süresi- 76 ayet.Cenne fiili manaya gelir. Karanlık bastı demektir.

Seyyid Şerif Cürcani şöyle demiştir. Secere, İnsan-ı Kamil, kevn; kendisinde varlık nisbeti bulunan. İnsan-ı Kamili anlatmak gerek üstün insan, bu yüce namlar aceba kimindir ? Evet, bunlar o yüce zatın namıdır ki; Allah-ü Teala onun şanında  Seni Alemlere Rahmet olarak gönderdik, buyurdu bizzat kendileri de yukardaki manayı: Beni gören  Hakkı görmüş olur. Şeklinde izah ettiler. Her İnsan önce, kendisine hidayet ve rahmet olarak gelen Allah Resulünü (s.a.v.) tanımalıdır. onu tanımak yalnız dış cephesini öğrenmekle olmaz.

Mana cephesine de nüfuz gerek. İş bu nüfuz ise ancak onun varislerini izlemek le gerçekleşir. Eğer Adem'in toprağına Resulullah (s.a.v.) Efendimizin toprağından  bir katılma olmasaydı, Adem (a.s.) icabet olmazdı.Daldığı alemin penceresinden öyle sırlar keşfediyordu ki  kendisine belki onların milyarda birini anlatmak nasip olmadı. Bütün bunlar, onun nurundan bir kıvılcımdır. Vaktaki Adem (a.s.) Resulullah (s.a.v.) efendimize vesile iltihaz etti; kınanmaktan kurtuldu. O yüce inci, İsmail sedefine girince namına bir kurbanlık indi.


Cin taifesinin mevcudiyeti, İnsanın varlık alemine intikalinden önceye dayanır. Bir hadiste Abdullah b. Amr.b. As'dan naklen bir rivayette, Hz. Adem yaratılmasından 200 bin sene önce Cinlerin yeryüzünde bulunduğuna işaret edilmektedir. İbn-i Abbas (r.a.) bu konu ile ilgili şöyle demiştir; Allah (c.c.) yeryüzünün  zimamını önceleri cin taifesine vermişti.

İlk önceleri Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ayna olma ilahi icraatı alkışlama işlerini cin taifesi yapmaktaydı, Fakat onlar isyan ettiler peygamberlere zarar verdiler öldürdüler.
Gökten melekler geldi ki, aralarında cinlerin kendi cinslerinden olan İblis  (Şeytan) da vardı, bu isyankarları yeryüzünden sürdüler. Onlar da denizlere kaçtılar ve oralara taht kurdular. İbn-i Kesir. El bidaye,1/50. Cinlerin, bizlerden önce yaratılmış olduğu Kur'an ve hadislerde ifade edilmiştirve gerçektir.

Hz.Adem (a.s.), daha toprak ile su arasında iken esmai ilahinin cilvelerine ayinadarlıkta bulunan cinlerdi ve biz İnsanlar gibi sorumlulukları vardı. Bu sebeble ki Melekler İnsanın yeryüzünde halife kılınacağını duyunca; Orada bozgunculuk yapacak kan dökecek birisini mi halife kılacaksın? Bakara süresi ayet 30. Cinler yeryüzünde bozgunculuk yapmış ve kan dökmüşlerdi. Öyle ise yeni halife olacak  İnsan da aynılarını yapabilirdi. Melekler doğru söylüyorlardı; zira beşer fıtratı, Peygamberlerin getirdiği nurla kendini bulmaz ve ona göre tabiatını şekillendirmezse, kötülüklere meyleder, kan döker, zulum ederse sonrası binlerce olay (hadise) çıkarırsa Meleklerin endişelerini doğrular şeklindeydi. Meleklerin o an bilemedikleri düşünemedikleri sır meselenin bu yönüydü ve Cenab-ı Hakk' Ben sizin bilmediğinizi bilirim buyurmuştu.

Bakara süresi ayet 30. Melekler kendilerine gelmiş ve sen yücesin. Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen Alimsin, Hakimsin. Bakara süresi ayet 2.Cümle hayır, nurdan gelmektedir. Şerrinde tümü zulmetten çıkar.

Melekler topluluğu, nur unsurundan meydana gelmistir. Bu sebeble, onlardan sadece hayır gelir. Allah'ın kendilerine emrettiği işlerde asi gelmezler. Tahrim süresi 6.

Şeytan topluluğu ise; zulmet unsurundan yaratıldı. Bu yüzden bunlar,sadece şerre alamettir. Âdem ve oğullarına gelince. Bunların çamurdan hem zulmet vardır; hemde nur vardır.
Bunların terkibinde hem hayır vardır. Hemd şer hem menfaat vardır hemde mazarat vardır. Ayeti kerimede Hicr suresi 42 nci ayetinde: Çünkü senin kullarım üzerinde bir saltanatın olamaz. Ancak şeytan onları sapıttı. Âl-i İmrân 155 ayette ise. İşte bu, şeytan amelidir. Kasas süresi 15 ayette. Âdem (a.s.) gelince yaptığı hatayı anladı ve Cennet'teki makamı için hasret çekip inledi. Orada ğeçen günlerini ve  gecelerini andı ve ağladı. Nefsini ayıplamaya başladı. Sonra birlikte kovulduğu arkadaşı ile hep beraber şu dua'yı yaptılar. Rabbımız, biz nefsimize zulmettik. Ârâf 23 üncü ayet.

İş bu dua'nın akabinde, uğradığı belâdan kurtuldu. Âdem Rabbından bazı cümlerler aldı. Bakara 37 ayet. Meleklerin vücudlarında, inkiraz, dağılma ve ölme yoktur. Onlar daima (Hayy) diri'dirler. Allah, emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir.Müminun.40/15. Melekleri kullarından dilediğine, emrinden olan ruh ile inidirir. Nahl.6/2. Ey iman edenler, hayat bulabilmeniz için Allah ve Rasulü'nün davetine icabet edin. Enfal.8/24. Cibril (cebrail Aleyhisselam) Kur'an-ı Kerimde bazı ayetlerde er ruh, cibril manasında kullanılmıştır. Biz onu Ruhu'l- Kudüs ile teyid ettik. Bakara süresi-87. İbni Abbas, Ruh,yedinci kat semada bulunan melektir, yüzü insanın yüzüne benzer. Ancak cesedi melek cesedidir. İbni kesir tefsir,5-112-113. İsra süresi 85 ayetinde. Ey Habibim  sana Ruhun ne olduğunu soruyorlar.

De ki: Ruh Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek az bilgi verilmiştir.
Vaktaki, Melekler arasında vazife taksimi yapıldı. Ve dünya evi bir düzen ve nizam üzerine kuruldu. Ve Hakkın arzu ve irade bardakları; yani emirnameleri orada hazır olanlara sunuldu. Hatta bunun için bir de meclis kuruldu. İş bu meclise ilk gelen İblis oldu yani (Şeytan) cinlerin atası  Doğrusu onun gelişi görülmeye değerdi. Tesbih ve taklis libasına bürünmüştü. Şöyle ki: Sırtında bir cübbe elinde tesbih dilinde zikir. Amma içi, hiç de göründüğü gibi değildi.

İşte, ne zaman ki: İblis orada hazır bulundu ve manzaranın güzelliğini seyretti ve etrafa iyice bir göz gezdirdi. Kısacası : Bütün bu güzellikler, inkarını artırdı İsyanında ısrara karar vardı. Ama içten henüz dışta bir şey yoktu sonra gördüklerini gözünde küçülttü kıymetten düşürmek istedi. O toprağın hakkını inkara koyuldu hakir gördü onu vaktaki: O, bu halet içinde iken; kendisine Safa kadehin içinde secde et. Kendisine bu emir verildi, çekindi, içindekilerini dışarı vurmaya başladı. İrade kadehini taşırdı. Ve o meclisteki sohbetin tadını alamadı. Gam ve vesvese karanlığına dalıp gitti.

Bu hal içine dalıp giderken.
İyi amelini ve aramaya koyuldu ama boş, bir de, ne görsün: Ne ilim ne amel  bunlarda iyilik namına hiç bir şey yok. Böylece bir ümitsizlik içine düştü. Ve bu ümitsizliğin dar geçidine sığındı. ve ne yolda ümidi kaldı; ne de yolcularda bunun için ağır bir darbe oldu durmadan manevi darbelerin ağırlığı içine ve üzerine çöküyordu artık tutunacağı hiç bir dalı kalmamıştı.Allah Şeytanı lanetlemişti o da kullarından belli bir pay alacağım onları saptıracağım kesinlikle onlara emredeceğim de onlarda hayvanların kulaklarını kesecekler Allahın yarattığını değiştirecekler Başladı söylenmeye Onları şaşırtacağım, onları boş temennilerle avutacağım, onlara emirler vereceğim. Allah'ı bırakıpta şeytanı dost edinen kimseler elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Gibi sözler etti o, böyle derken Nisa Süresi Ayet 119 kader-i ilahi bu karşılığı veriyordu: Ben onlara, iman nişanları yazacağım. Diyor ve buna gerekçe olaraktan şu ilahi fermanı okuyordu: Çünkü, senin kullarınm üzerinde bir saltanatın olamaz. Hicr süresi (42)

Bilesin ki Allah-ü Teala halkını üç (3) sınıf olarak yarattı ve bunların tarifini de, şu şekil yaptı: Allah-ü Teala her canlıyı sudan yarattı. Ve onlardan bir zümre karnı üzere sürünürler. Nur süresi ayet (45). Ki bunlar da, yılan, ve o tip hayvanlardır. Onlardan bir başka zümre de, iki ayağı üzerine yürürler. Nur süresi ayet (45). Ki bunlar da, İnsanlar ve Kuşlar'dır. Bunların dışında kalan bir kısım ise dört ayak üzerinde yürür. Nur süresi ayet (45). Bunlar ise çeşitli hayvanlar'dır. Sonra bunlar arasında bir kısım var ki; secde eder bir haldedir. Bir başkası da rükû durumunda. Daha başkası da daima ayakta. Ayakta olanlar, ağaçlardır. Bir de duvarlar ki bunlar, rükûa varmaya güçlü değillerdir. Rükû durumunda olanlar da, dört (4) ayaklı hayvanlardır. Bunların ne secdeye, ne de kıyama güçleri yeter. Secde halinde olanlar da, cümle haşerelerdir. Bunların da, asla kalkmaya güçleri yetmez. Bütün yaratılmışlar, şekilleri ne olursa olsun. Hepsi, Hakkın taatı için yaratılmıştır. Ve onun zatının kudsiyetini ikrar için. İşbu sözümüzün delili: Şu Ayet-i Kerimedir:

Onu tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur, canlı cansız her şey onu tesbih eder zikreder. İbn-i Abbas Allah Rasulü'nün Allahım, onu dinde fakih kıl ve ona te'vili öğret. Diye dua ettiği dua bu ilim sahibi ve okyanusu büyük sahabinin vefatını bize Meymun bin Mihran (r.a.) şöyle anlatıyor. İbni Abbas vefat ettiğinde ben oradaydım. Techiz ve tekfini yapılırken kuş gibi bir şeyin kefeniyle cesedi arasına girdiğini gördüm. Daha sonra onu kabre koyarken gaibten bir ses duyuldu. O Ses 'Ey mutmainne olmuş nefis! Râzı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön. iyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. İsra süresi ayet 44. Fecr Süresi 27/30 ayetini okuyordu. Herkes donup kalmış ve bu sesi dinlemişti.

"İnsan" ismiyle isimlenen gerçek varlık, tamamıyle "bilinç"ten ibaret bir yapıdır. Bu şuur, beynin ürettiği bir düşünsel yapıdır. Beynin yapısındaki genetik bilgiler; artı astrolojik etkilerin meydana getirdiği özellikler; artı, şartlanmalar, artı bunların sonunda doğan düşünce sistemi, "kişilik şuuru" dediğimiz şeydir.

Yukarıda saydığımız özellikler, beyin tarafından oluşturulur ve ruh dediğimiz dalga bedene yüklenir. Ve sonsuza dek bu dalga bedenle yaşamına devam eder. Esasen "bilinç", hem dalga bedenden ayrı, ham de aynıdır!. Eğer, dalga beden olmasayadı beyin bu özellikleri meydana getirmesine rağmen, bu "kişisel bilinç" ölüm denen beynin durmasıyla birlikte son bulacaktı ki; artık bu durumda ölüm ötesi yaşamdan söz edilemezdi. Ne var ki, beyin "ruh" adı verilen "hologramik dalga bedeni" üretmesi ve kendisindeki tüm verileri bu bedene yüklemesi, "insan bilincini" ölümsüzleştirmiştir.

Kişilik "ruh"u dediğimiz "dalga beden" dahi "mutlak ruh" ile varlığını sürdürmektedir. Eğer bir kişi, "bilinç" boyutunda kendini bulabilirse, hem kendisini "kozmik bilinç" boyutunda tanımış olur, hem de ışık hızının çok çok üzerindeki "düşünce hızına" ulaşır ki, bu boyutu yaşamanın hâlini dil ile ifade etmek âdeta imkânsızdır. Bireysel bilinç ne kadar kendini "kozmik bilinç" olarak tanırsa tanısın, bu şekilde hissederse hissetsin, sonsuza dek "kişilik" kavramı ortadan kalkmaz! Bireysel bilinç, şartlanmalardan kendini arındırdıktan sonra bir şuur sıçramasıyla kendini "kozmik bilinç" olarak tanıyabilir.

"Nefs" kelimesiyle anlatılan ve "nefis" diye de bilinen hep bu "kişilik şuuru"dur. "Bireysel bilinç"in orijinal hâli, "Nefsi Sâfiye"dir. "Nefsi Sâfiye" işaret edilen "kozmik bilinç", şartlanmalardan, şartlanmaların oluşturduğu değer yargılarından ve değer yargılarından doğan duygulardan oluşan perdelerle ve varsayım kabulle "kendi özünden" uzak düşmüş ve nihayet "nefsi emmare" denilen en alt bilinç seviyesine düşmüştür. "Nefs", "benlik" bilincidir! Şartlanmalarından arındığı ölçüde "benliğini" çok daha öz boyutlarda bulup hisseder ve böylece de "Allah'a yaklaşmış" olur.