Gizli İlimler,duaların havası,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Havas ilminden istifa etmek faydalanmak için yapılması gerekenler nelerdir? Gizli İlimler ve dua, şartları nelerdir. Bir kişi Gizli ilimler (İlmi Havas) ve dualardan istifa edebilmesi için bazı şartlarına uyması lazımdır. Arzu ettiği muradın hasıl olması için bu şartlara uygun hareket etmek, muradının çabuk husule gelmesini sağlar
.

Gizli ilimler hakkında bilmiş olalım ki, nefis, başta Kur'an-ı Kerim  olak üzere, semavi kitaplardaki Cenab-ı Hakkın güzel isimleri ile ve dualarla meşgul oldukça kudsi bir cihete doğru yönelmeye başlar. bu yöneliş, kişiyi niyet ve gayesinin dışındaki şeylerden uzaklaştırarak belli bir cihete doğru sevkeder.  Bu belli bir istikamete sevk oluş ve niyyetin dışında kalan her şeyden uzaklaşma neticesinde, isim (esma) ve dualar la meşgul olan kimsenin istidati nisbetinde feyizlenme ve nurlanma meydana gelir. Esmalar ve duaların neticesinde bir maksadı istemek ve ve beklemekte aynen böyledir. Neticeye ulaşmak için inanmak esastır.

Sihir ve benzeri olan şeyler de bu esastan meydana gelmektedir. Gizli ilimler (havas ilmi) için Merhum Katip Çelebi diyor ki; Bende derim ki, Her şeyin bir havassı (sırrı) vardır. Fakat o havassı (sırları) meydana getiren sebebler gizlidir. Biliyoruz ki, mıknatıs,ancak demir cinsinden olan şeyleri kendine çeker. demir olmayan bir cismi çekmez. Bu gerçeği bildiğimiz halde asıl çekiş sebebini bilmiyoruz. Mıknatısın, niçin demiri kendine çektiği halde demir olmayan şeyleri çekmediği hadisesi, basit bir fizik hadisesi olup, sır olmaktan çıkmıştır. Havas ilmi de aynen böyledir. Allâh'ın isimleri ve ayetlerini okumak ve tesirlerini gözlerimizle gördüğümüz halde, oluş sırlarını bilememekteyiz. Bazılarının oluş sebebleri akla mantığa uygun düşerken, bazıları aklın ve mantığın çok ötesindeki sebeblerle meydana gelmektedir. Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılmaktadır. Bunlardan birisi Cenab-ı hakkın güzel isimlerinin havassıdır. Bu isimlerin hassalarının isimleri meydana getiren harflerle ilgisi vardır. Bu noktada önce harflerle ilgisi bulunan ilmin kaidelerini iyi bilmek lazımdır, isimleri meydana getiren harflerin hepsi kabilindendir.

Azimetlerde kullanılan duaların havassı ile Kur'ân-ı Kerim havası da bu kabildendir. Taşköprü Zade diyor ki, bu hususta anlatılan ve yazılan şeylerin dayanağı salih ve veli kimselerin tecrübeleridir. Bu hususa işaret eden ve hatta delil olan hadisi şerifler de vardır. İmamı suyuti'nin itkanda zikrettiği hadisi şerifler bu cümleden olan hadislerdir. Bazı kaynaklara göre Havas İlminin kaynağı sahabe ve tabiine kadar uzanır. Bu hususta belli kaynağı ve dayanağı bulunmayan haberler de vardır. Bunlar daha çok insanların tecrübeleri ile meydana çıkmış şeylerdir. belli bir kaynağa ve delile dayanmayan hassaların doğruluğunu ancak  Allah bilir.

1- Şart. Okunacak dua (havas-ı şerife'nin) tesir edeceğine matlub ve maksudun elbette hasıl olacağına itikat etmek ve inanmalı. Kalbi ve zihni ne okuyorsa sadece onunla meşgul olmalı ve kıraat etmeli. Aceba olur mu, olmaz mı gibi boş hayallere kapılmamalı. Binaenaleyh kalbinde tam bir iman itikat olmayarak, gizli ilimlere (havas ilmi) duayı şerife ile uğraşmak nafile yere yorulmak olur.

2- Şart.Nezafet ve Temizlik, havas-ı şerife'yi kıraat esnasında (okuma zamanı) dikkat edilmesi gereken hususlardan biride temizliktir. Vücutta, mahalde (bulunan yer) ve elbisede temizlik olmak üzere üç kısma ayrılır

Vücutta Temizlik
Cünüp ve hayz gibi şeylerden temizlenmek lazımdır. Ervah-ı ulviyeden istifa etmek için abdestli olmak gerekmektedir. Bundan başka vücudun her tarafı necaset ve her türlü pislikten arınmış bulunmalıdır.

Mahalde temizlik
: Havas-ı şerife kıraat (okuma) olunacak oda herhangi bir mahal temiz olmalıdır. Güzelce süpürülüp silinmeli temiz bulundurulmalıdır. Örümcek ağı varsa alınmalı resim var ise kaldırılmalı, kedi köpek gibi hayvanlar var ise evden çıkarmalı. Fena koku gelebilecek tuvalete yakın olmamalıdır.

Elbisede Temizlik: Elbise ve çamaşırda necaset, idrar, kan gibi kirlilik bulunmamalıdır. Özellikle okumadan evvel temiz elbise (libas) giyinmek münasiptir. Daima giyinilen elbise kirlenebileceğinden devamlı yenisini giymek daha uygundur.

3-Şart. Niyet havası şerife ve eskar-ı celile'yi okumaya (kıraat) başlamadan evvel niyet etmek lazımdır. Yarabbi sen kadir-i mutlaksın, gizli ve aşikar her şeyi bilirsin, senin emir ve iraden izin ve müsaden olmaksızın hiç bir şey husul bulmaz. Sen vâdinde sadık hulf ve rucudan münezzehsin, bana duâ ediniz icabet ediyim buyurdun. Kemâl-i lutf ve kereminden gizli ilimler işimde bana izin ver inayeti rabbaniyeyi yaver ve hidayet-i subhaniyeni rehber buyur.

4-Şart. Riyazat; Gizli ilimlere vakıf olmak için yapmak mecburiyeti vardır. Havas ilminin olmazsa olmazı budur. Kıraate karar verdiğin zaman üç veya yedi gün oruç tutup,bir miktar zeytin veya hurma ile iftar eyledikten sonra karnın tıka basa dolu olmadığı halde başlamak lazım gelir midede haram lokma gibi şeyler olmaması lazımdır. Soğan, sarımsak gibi kokulu yiyeceklerden uzak durmak gereklidir. Bazı kendine özel riyazatlarda ise et, süt,yumurta gibi şeyler yememek o işin çabuk olmasını sağlar. Burda anlatılmak istenen hayvansal gıdalar ve yaglar anlatılmaktadır. Diğer yağları yemede sorun yoktur.  Zeytin  hurma  kepekli ekmek yemek bu işlerde çok iyidir riyazat günlerinde. özel dualarda on dört gün, yirmi bir ve yirmi sekiz gün olan veya 40 gün bazan 70 ve 12o güne kadar yapılan riyazat süreleride vardır.

Riyazata özel gizli ilimlerden istifa etmek istiyorsan buhurlarını ve sevdikleri kokuları da bilip oda içersinde okumanı yaparken yakmak lazımdır. Hangi konuda hangi buhur (tütsü) yakılır. Kıraatı havas ve tahriri azaim evfakda  buhur ve tütsüye lüzumu kati vardır. Celb ve teshir,ilka2yı muhabbet, ıslahı beyn, te'mini muvaffakiyet gibi işlerde buhur olarak güzel kokulu tütsüler yakmak örneğin günlük, öd ağacı,  miski amber, anber kabuğu, ve sade anber ve misk gibi tütsüler kullanılır. İlkayı tefrik, nefret, iftirak, kahrü tedmir gibi hususa dair işlerde cin elması hantit,kırmızı sarımsak, katır tırnağışeytan tersi ve keçi kılı gibi kerih rayihalı tütsüler kullanılmalıdır.bazı havas ve ezkarın okunmasında farklı tütülerdere kullanılmaktadır.

Havasa başlamadan öncesi bir mangal veya ateş yakıp tütsüyü tüttürmesi ve duaya başlaması ve sonuna kadar ara vermeden yerinden kalkmadan okumasını yapmalıdır. Havas okumanın kurallarından biri de vakitleridir. Duayı şerifeyi okumak için en münasip vakit gece yarısından sonra herkesin derin uykuda olduğu vakitler seçilmelidir. Cihanı suküt ve sukunet kapladığı zamandır. En güzeli kuşluk vaktinde başlayıp seher vakti devam edip sabah namazına yakın bitirmektir.

Havas ilmi, genel kanıda oluşan düşünceye rağmen sadece harflerin ve ebcedte kullanılan sayılar ve esmaül hüsnaların veya ayetlerin sırrına ve hikmetlerine dayanılarak çeşitli etkilerden faydalanmak maksatlı yapılan işlerdir. Ve ya Vefk'ler bunlara bağlı harf sayı ve tısımlar kullanılarak kurulmuş bir sistem yada basit bir ilim değildir. Çünkü konunun özünde Allah'ın takdiri ile bilinen bilinmeyen ilahi kanunlar ruhani ve manevi alemlerin etkileri barizdir. Bu ilmin kendisine has ve çok özel kural ve kaideleri vardır. bu ilmin özünü eskiler sır gibi saklamışlardır ve açıkça öğretmedikleri bir ilimdir. Bu ilimde başarılı olmak ve zarar görmeden kullanmak için bile şartlar usuller vardır.

Havas ilmini bilmek öğrenmek için önceden bilinmesi çok önemlidir.  Bu gizli ilimler Yıldızlar ilminden bilinen bilinmeyen Alemler, Semalardan gelmektedir. Bu ilim insanlardan öncesi Cinler aleminde bilinen ve kullanılan bazı temelleri ve manevi kapsamları vardır
Maddi alemin nasıl yasaları doğa kanunları ve fiziksel oluşları manevi alemlerin etkileri ve yasaları ile meydana gelmektedir. Bu ilimler cinlerden sonra çok eski kavimler ve uygarlıklar bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği gibi kulanıla gelinmiştir. İnsanlar bu bilgileri çok çeşitli yoldan elde etmişlerdir. Bilginin kaynağı   şüphesiz ki, Alim olan Allah'tır, ve ondan iyisi kimse bilemez bu ilmi ancak Allah'ın ilim verdiği varlıklar veya insanlardan öğrenilir. Eski kavimler ve uygarlıklar da bu ilim önce manevi makamlardan ve rahmani ruhanilerden hayırlı yönde insanlık için öğrenmişler.

Fakat zaman içersinde insanların hırsı bencilliği bu ilmin bilgisini ve kudretini kötü yollarda kullanmaya başlamışlardır. Bu oluncada devreye şeytani sıfatlar taşıyan (şeytanlar) negatif unsurlu varlıklar tarafından insan nefsine hitap eden bu konuyla ilgili bilgiler gelmiştir. Cinler yada ruhani varlıklar, yaratıklar bedenli varlıklardan çeşitli yollardan elde edilmiş bilgilerdir şeri işler için bunlar bu dünyadan veya başka sistemlerden gelmişlerdir. Ve yine bunların yardımıyla o dönemlerde bilinen ilahi kelamlar veya esmalar kullanıp yapılmıştır.

Gerek ruhani varlıklar gerek cinlerin bildiği ilahi kelamlar ile yada insanlar için indirilmiş ilahi kelamlar ve esmaları gizlemek veya rumuzlamak amacıyla çeşitli geometrik şekiller çizgiler ve resimlerden oluşan sayılar  sembol olmuş tısımlaroluşturulmuştur. Kimilerinde sade sayılar kullanılmış. Bu yüzden bu ilimde çok çeşitliliklerle beraber çelişkiler oluşmuş. Gizli İlimlerden faydalanmak niyetinse dikkat etmen gereken şeyler vardır.