Esmai idrisiye manası, esmai idrisiye duası,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Esmai İdrisiye Manası (anlamı) :
1- Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhanım Allah! Bütün noksanlıklardan ve acizlikten münezzehsin. Şanı büyük ve şanına layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mabud olan ancak cenab-ı izzetindir. Esmai idrisiyenin manası duasının birincisi budur.

Hevai nefsimle ikameti ubidiyetden firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bimecal (güçsüz takatsız) kaldım. Ey Alemlerin Rabbi! Elimden tutanım sensin. Nice yüzbin alemi var eyledin. Celal sıfatına mazhar olanlar kahr, celal ve azametinle terbiye eden sensin. Cemal sıfatına mazhar olanları umum lutuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden sensin. Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz, naciz kalbimi halas edip envarı lutufu hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazarına nazar ettiren sensin. Ya Rabbi! Bütün alemler mahv ve yok olmaya mahkum. Ya Rabbel Alemin sen ise Bakisin biz ise yüce rabbım faniyiz .

2- Ey ilahel ecellil aliyyül ala tecelliyi celalin şirki hevayi ve zenbi vücudu muzmahil ve ifna edip nuru hakikatınla gönlüme sebat veren mabudu hakıkim ve maksudu tahkikim ilahi sensin. celali izzetin gayet yücedir.

3- Ey iyilikle vasfolunmuş ve övülmüş olan Allahım! Ezeli ve ebedi olarak bütün işlerin şaibe-, zemmden (ayıplanacak, yerilecek durumdan) masun olup 18.000 alemde belki nice 100.000 alem içinde, alem-i afak ve enfüsde zuhur eden efal-i uluhiyetin Mahbub ve mergub olarak övülmüş ve övülmektedir.

4- Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Allahım! Öyle merhamet edicisin ki; Tecelliyi celali uluviyyetin satvati heybetinden velhü hayran olan bütün abid kullarına ve eşyai efride tecelliyi cemal rahmetinin feyz asarıyla bila garazin vela ivazin mübalağa ile merhamet ve şefkat edicisin.

5- Ey ezeli ve ebedi hayy (diri) olan Allahım! tasarrufat mülkünde hayatının devamlılığına sınır yok. Hayatının sonsuzluğuna nihayet yok. Bütün kemal vasıflarla diri olan bilginsin. Vücudu kerimine  zeval ve intikal arız olmaz. hayatının miktarı zamandan ve imkan sınırından müstağni olan mutlak dirisin.

6- Ey vücudu zatı hakıkıyesi ve kemali sıfatiyesi ve efaliyesi ve evsafı zatiyesi kendi zatıyla kaim ve celal zatiyesi kaim bizzat olan allahım bütün alemler içinde bütün mahlukatın mesalihi suri'lerini  ve umuru manevilerini tedbir etmekte ilminden bir şeyin zerresi fevt olmaz.

7- Ey ezeli, ebedi, baki,daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vahidiyetin tecellisiyle zahir olan eşyanın evveli ahiri  sensin. Rücuları sanadır.

8- Ey daim ve vucud-u mutlak olan Allahım ! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti yoktur. Ebedi ve Daim'dir. Fenâ ve zevâl (yok olmak ve sona ermek) kabul etmeyen, daim nimetlendiren, daim ihsan eden, daim afüv eden bağışlayan, daim hakk olan sensin  Ya Rabbi ! Bütün esma-i efaliye, esma-i sıfatıya ve esma-i zatiyen ile vücud-u daimsin. Alem-i nasut ve ceberut ve alem-i vücub lahutda envai tecelliyatı daimen ile daimi mutlak ve hakimi muhakkak ; daim- bâki sensin. Tasarruflarının daimliğine ebedi ve asla fena ve zeval târi olmayan, tagayyur ve tebeddül kabul etmeyen padişah-ı bi zeval ; daim ve baki, kaim lâyezal cenab-ı Hüdayı lâyezalsın (C. Şane).


9- Ey ezeli, ebedi ve daim samed olan Allah'ım ! Zatı ehadiyetin nazire ve teşbih kabul etmez. Ve Zatı Vahidiyetin şeylerden bir şeye benzemez  ve misali olmaz. Samadaniyet sırrını akıl sahipleri bilmekten acizlerdir.

10- Ey bütün alemlere türlü türlü nimetler in'am eden, iyiliği,ihsanı çok olan kerem sahibi Allahım ! Zatı ecellü âlâ'nın ihsaniyet sıfatına muadil ve inamiyetine  mümasil yoktur. İyilik ve ihsanını tam olarak vasf etmek mümkün değil... Bütün Alemlere inam ve ihsan sensin yarabbel alemin.


11- Ey ezeli, ebedi kibriya sahibi olan Allahım!Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; zümre-irfanın kalblerini hidayet nurunla safive basiret gözlerini mücellâ (cilâlı, parlâk) edersin. Evsaf-ı azametin ve kibriya-i celaletin müşahadesiyle haz ve nasip alırlar ve gönülleri vasf-ı azametle vüs'atleri (genişlikleri) miktarı dolar.

12- Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan Barii Zülcelal ve kemal olan Allahım! İcadındaki şekillere olan uygunluk, nizam-ı kemal,ve tertibi birbirine uygun olan Barii muhakkak ve mevcud-u mutlaksın yarabbel alemin.

13- Ey zekiyyi nazif'ün nakîil hakıki mutlak; ezel,ebedi bütün afetden zatı paki kudsiyei kemalatınla pak ari ve tahirsin. İnsan nevinin hatıralarına gelen afetlerin hepsinden münezzeh olan zekiyyi mutlak ezel ebedi ve bakisin yarabbi.


14- Bütün mertebelerde zahir ve batın olan allah halka yetecek miktarda yardımı kmalı fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) Rabbim büyük allah'ım Kafi ve mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi! Senin inayetine sığınırım yüce Rabbım sen en yüce en büyüksün.

15- Ey tam mutlak Naki olan Allahım! Ezeli, ebedi Zat-ı pâk'ın ve kemâli nezafeti sıfatın ve itidali nüzheti fiilin, cevri cefanın ve zulmü ezâ'nın çeşitlerinin her türlüsünden tam temizlik pâklıkla münakkaddır. Hoşnut olmadığın ve rızana muhalif olan fiiller; efâl'i kemâliyei nüzhetine karışmayan fâil'i muhtarı hakıkisin.

16- 
Ey geniş rahmet ve karşılıksız iyilik severlik sahibi olan Allahım ! İlmin eşyayı ihata etmiştir (kaplamıştır.) bütün eşya sınırsız rahmet denizine gark olup ibadet eden kullarına rahmet  ve cömertlik hazinelerinden çok çok türlü türlü insanlar, bağışlar bahşeden, çok rahmet ve merhamet sahibisin.

17-  Ey mübalağa ile envai ni'metler verici nimet ve ihsan sahibi olan Allahım ! Fazl ve nimetlerinin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir. Mümin kafir fark ettirmeksizin, hepsine sınırsız sonsuz rızık veren ve ihsan eden sensin.

18- Kullarını mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici. Ey Deyyan Zülkemal ve Mevlâyı, müteal, kahrı celal azametin terhibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin tergibi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

19- Ey hallak'u kevnü mekan ve ey mevcudu ervah-ı kerubiyan ve ey rezzak-ı âlemin ve ademiyen; Bütünüyle cemi ulviyatı Semavi mukadderatı ve bütünüyle sufliyatı arz'ıyei  zevatı ve zerratı  yaratan halık ve layezal ve mebdei küllisin. Cümle zevatın muaddilisin (tadil edenisin.) Bütün zevat yine sen azimüşşana avdet ederler.


20-  Ey rahim-i Vacibittazim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet edicisin. ey rahmet edicilerin en rahmet edicisi, ve bütün düşmüşlere yardım ve imdat etmek rahmetindendir. yardımına muhtaç olanlar, ayrılık ateşinden, uzak kalmakdan meydana gelen ümitsizlik derd ve tasaasından has rahmetine sığınırlar.

21-  Ey Tamm vacibül zülcelal, mülk ve melekutda, alem-i gayb ve şehadetde izzü celalin terbiye ve tasarrufatını en düzgün ve açık konuşan bir dilin söz ve ibaresi aslı ile tam olarak vasfedemez.

22-  Ey Muübdii bedayi! Bütün kainatı ve mahsusu unsurları ihdas edici mutlak yaratıcısın. Ve bütün mana, söz ve ibareleri ve harflerdeki bilgileri icad eden muhakkak yaratıcısın. Bütün ulvi ve sufli şeylerin hepsini aletsiz maddesiz vücuda getirmekde, var etmekde hiç kimseden bir yardım istemezsin. Allahu Teala şanehu ülüvven kebira.

23- Ey gaiblerdeki gizliliklerin sırlarını bilen Allahım ! eşyanın sırlarından bir şeyin miskal zerresi ilminden ve hıfzından kaybolmaz, yok olmaz. (kad ehata bi külli şey'in ilmi)Allah'ın ilmi her şeyi kaplamıştır.

24-
Ey teeniyi kamile sahibi olan halim vacibüttekrim celle celaluhu teala. Kemali hilmiyet sıfatına ve hakkaniyetin teennisinin vasıflarına yaratıklarından bir şey muadil ve mümasil olmaz.


25- Ey bütün fani (yok) olanları halli fena'sı (yok oluşu) üzere iade edici kadiri cebbar. Kemali kudretini izhar hükmü tevfizini ibraz için bütün yaratılmışları kabirlerinden çıktığı vakit davetinin korku ve haşyetinden yaratılmışlar zelil şaşırmış ve çaresiz oldukları halde mahşer yerine iade edicisin.

26- Ey bütün işleri övülmüş olan Allahım ! Her türlü ve çeşitli ni'metlerin zahiri ve batını nimetlerinin hepsi, lütfu keremin ve fazlı inayetinle bütün yartıkların içindir.

27- Ey aziz zülcelal zatı izzu celalin misalsizdir. Seha hususunda zatına vüsul müyesser değildir. ki celali izzetin men eder. Cümle âlemden müstağni padişahı layezalsın. Her ne emrin olursa hükmü fermanın üzere kuvvet, güç ve mutlak galipsin.  Bütün mümkünatı mücerredat ve mümtezecatı mukadderat mağlub, mahkûm ve her an şiddetli ihtiyaçla muhtaçlardır. İzzü kemal rububiyetin şeylerden bir şeye benzemez. Ve zatı celalı izzetine bir şey muadil ve mümasil olmaz, aziz züintikamsın. (c.c.)

28- Ey Kahr-ı zülbatşiş ! Şedid öyle şiddet sahibi kahri zülcelâlsin ki; ukubat intikamına takat getirilmez.

29-
Ey bize bizden yakın olan Karib-ü müteal bîzeval; ülüvvü refiuşşanın mülkü ve melekutda efrad eşyanın ve bütün ülvi şeylerin üstünde âliyyül âlâsın. ( yücelerden yücesin.) her eşyaya akrabı kurbetin tecelliyatına nisbet olan kurbu hakkaniyetindir.

30- Ey Müzill Cebbar-el mütekebbir olan Allah zül- celâl celle şâne teala. Yer yüzünde kendini büyük görüp tekebbürlük eden fesad ehli cebbarları ve fakirlere, zayıflara gaddarlık edip mallarını yağma eden, zülümde haddini aşan cebbar anidlerin hepsini galebe-i kahrı celâlin tasallutu ile izlal (zelil) hor,hakir ve sefil edersin.


31- Ey mutlak nur ve muhakkak hidayet edici olan allahım! Zulmeti Adem'den bütün eşyayı vücud sahrasına ihraç ve izhar eden sensin. Öyle nuru hadisin ki; mü'min olan kulların beşeri zulmeti, nefsi kederleri, beğenilmeyen ahlâkın ve yerilmiş, kötü sıfatın zülmetlerini hidayet nurun sarıp kaplar. Nurunun tecellisiylegönülleri sevabınla pürnur edersin.

32-  Ey şanı yüce ve büyük olan Allâhım! Galebei kahrı ceberutunun ve fazlı ihsanınla tasarrufat iktidarının yüceliği; bütün bilinen ve akılla idrâk edilen ulvi şeylerden daha âlâ ve yücedir. Allâh'ü Teâlâ şane ülüvvü kebira. 

33- Ey ezeli ve ebedi Kuddûs olan şanı büyük olan yüce Allâh'ım!  Zatı pakın ayıb olan şeyden ve halkın tevehhüm ettiği işlerden mukaddesdir. Şer yerlerde cari olan envai kötülüğün tümünden zât'en, sıfaten ve fiilen mutahhar ve münezzehsin. Ebrâr'ın nefslerini, ahyâr'ın kalblerini ednâ âsilikden, mülevves beşeriyetden tathir edicisin. (Fesubhanel Melikil Kuddûs).

34- Ey kudreti celaliye ve cemaliyenin, ilim ve iradeti kemaliyenin tam ihatasıyla bütün mukadderata karib olan, dualara icabet eden şanı büyük yüce Allah'ım.

35- Ey bütün mevcudati icadla inşa izhar ve ibda edici Cenab-ı mübdiyi zülcelal ! örneksiz ibda eylediğin (yarattığın) mahlukatının vücudu mümkünelerini ifna ve idam (yok) ettikten sonra geri eski halleri üzere celali azamet kudretinle iade edici yüce rabsın.

36- Ey bütün alemlerin tedbir umurları üzerine ızzu celali satvetinin ve kibriyai kemali saltanatının adaleti ile tasarruf eden Hakim, Adil, Celil, Zülcelal ve ey mütekebbiri vezir padişahı bizeval! Fûyuzatı hüküm ve fermanın mecrayi adi'den âlemlere caridir. Ve zayıf, hakir, biçare kullarına vaadi kerimin sadıktır.

37- Ey şanı uluhiyyetine layık olan kemal vasıflarla ezeli, ebedi, devamlı hamd olucu Allahım ! zatında meşkur, maruf, mezkur ve hakkı ile mabud-u mutlaksın. Ya mabud-u müteal celle şanehu teala ! Bütün hamd-ü sena, şükür ve dua, açık ve gizli zikir ile devam üzere olan zevatın ve ehemmi cüziyeleri ve kuvvei müdrikeli idrakleri her senai külliyeti'nin ve şerefi izzetinin hakikatına vasıl ve baliğ olamaz.

38- Ey Kerim Vacibit tekrim ! Mü'min kulların için vaadi kerimine vefa edici ve vaadini afüv edici kerimüşşansın ve adl sahibi hallakı cihansın. Öyle bir adli sübhansın ki, Ya Rabbel âlemin ! Bütün mahlukatın yaratılışında her şeyin itidal sınırı halis fiili adlindir.

39-  Ey azim vacibittazim ! Kendi şanı azameti uluhiyetini hakk tazim ile senayi azim sahibi şanı büyük Allah'sın. Ve senai izzet sahibi ulu sübhan. Ve ey senai mecid şeref sahibi hallak-ı cihan. Ve ey senai kibriya sahibi kerim ihsan. Zat'en ve sıfaten ve fiilen kemali izzetin ki; ezelen ve ebeden zıll (gölge)  arız olmaz.

40- Ey acibüs senayi el bedayi es sani el mutlak! Kullarına ihsan ve ita eylediği alai hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi senai hakkaniyetinin her hakikatını elsinei beşeriyeden bir (lisan) lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve ilahi nimetlerinin seni layıkıyla övmeği beşeri dillerden hiç bir dil anlatamaz.