Esmai idrisiye havası, şerhi esmai idrisiye,erbain havas ve esrarı,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Esmai idrisiye havassı ve esrarı : 40 İsim 40 Erbain ; Kırk esma, idrisiye sırları.
Esmai  İdrisiye havası 1: Bütün ekabir (büyükler, ileri gelenler) bu esmai idrisiye havası için rağbet etmişlerdir. Her kim bu ismi yani esmai idrisiye havası okusa insanların çoğu ona muti olurlar, şek ve şüphe yoktur. Eğer bir kimsenin ileri gelenlerle (ekabir) işi olsa o kişinin huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı okumalıdır.

Bu esmai idrisiyenin havası esrarı erbaindir. Allah Teala onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. okuyanın muradı varsa hasıl olur. Bu duayı kim okursa okusun vird edinip (devamlı) çok okuduğu zaman gönlü hidayet nuruyla dolar ve nurlanır, muradına kavusur yerine dilekleri gelir. Eğer bir kimse bir mahbubu (güzeli) sevse; o da ona cefalar etse; bu şerefli duanın ve isimlerin karşışında ona karşı mecbur olur ve o kimse muradına erer.

Eğer bir kimsenin dünyalık sebeblerden bir haceti olsa ; pazar gününün birinci saatinde şems te (güneş) saatinde okumaya başlasa ve sabaha karşıda niyet edip tekrar 124 kez daha okusa muradına erer duası inşallah kabul olur. Eğer ki bir gönül işi (haceti)  varsa sevdiği kişi de yüz vermiyor bakmıyorsa pazar günü gusül ( boy abdesti) alsın 121 defa yenebilecek tatlı bir şey üzerine okuyup yedirse hemen onun hayaline düşer. Şeksiz şüpesiz ona muti (bağlı) olurve onsuz yapamaz duramaz bir hale gelir ve muhabbetli olurlar. Şeyhi Ekber Muhyiddin Arabi (k.s.)hazretleri buyurdi ki; Bu isimlerin (esmalar) iki türlü hassası vardır (havassı)

Birincisi : Her hangi bir kimse bu esmayı idrisiye havası 70 kere bu şerefli isimleri zikir (okursa) etse büyükler ileri gelenlerden bir dilek bir haceti olsa bu kimselerden istedini olur ve dileği yerine gelir. O kimse mahbub'ül kulub (kalblerin sevgilisi) olur.

İkincisi : Bir kimse halvette (riyazatla) tenha bir yerde yalnız başına günde 7000 defa olmak üzere 40 gün devam etse bu zikre. Cenâb-ı Hakkın vahdaniyet sırrına aşina olur. Hikmet kaynakları açılır ilahi bilgilerden nasibini alır. Bütün yaratılmışlardan selamet bulur. Onlardan ona kimse bir zarar erişmez, ve bütün maksuduna kavuşur.  Fakat halvet tertibini Mürşidi Kamil eliyle olması şartı olursa daha güzel olur. Zira Yunus Aleyhisselamın balığın karnında 40 gün bu şekilde devam etmesi ; halvet makamında zikirdir k.; o zaman cinsinden mürşit yoktu ama bizzat Cenab-ı Hakk o halvetde terbiye etti. Ekabir katına varıp karşısında 7 defa okuyup üstlerine üfürse o ekabir muhabbeti o kişinin gönlüne düşer gönlü o kimseyi sever. Her kim bu duayı ve şerefli esmaları çok okusa; müşkül nesneler açılır şek ve şüphe gönlünden gider. Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa pazar günü kuşluk vakti ihtiyacı için okusa 240 defa o haceti yerine gelir şeksiz şüphesiz.

Bir kişi sevdiğini kendisine ram olmasa once abdest alsın üzerini değistirsin temiz elbise giysin ve yenecek tatlı bir şeyler üzerine 120 defa bu esmalı duayı okusa sonrası üflese üzerine ve yedirse haliyle o kimse onun emrine muti olur.
Günü Salı, Gecesi Salı, Ulvi Meleği: Gatlaiyle, Sufli Meleği: Gıhdadişin, Buhuru (tütsü) sevdiği kokusu Kust. Yıldızı (gezegeni) Merih.

Esmai  İdrisiye havası 2: Eğer bir kimsenin eli dar olsa, fakir olsa halkın gözünde hakir olsa; 20 gün müddetle her gün bu şerefli isimleri ve duayı 15 defa okumalıdır. Halkın gözünde yücelir, O kimseyi gören herkes büyük ve ulu görür. O kişi artık yokluk çekmez fakirlikten kurtulur. Eğer bi kişinin  eli dar olsa; İnsanların nazarında itibarı olmasa ve buna hakaret nazarıyla baksalar; gerekdir ki; bu şerefli ismi (duayı) 20 gün müddetleher gün 15 defa okumalıdır.

Allah Teâla'nın inayetiyle halkın nazarı (gözünde) muhterem olur,itimatlı olur. Eğer devamlı okumaya devam ederse ervah ki; bu şerefli isme (duaya) musahhardır; ona zahir olurlar (görünürler) . Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (k.s.) Hazretleri buyurur ki; Bir insanın ihtiyaç yüzünden ve itibar yönünden işinde, gücünde  sıkıntı çekse ; günde 36 defa bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Allah Teâlânın inayetiyle insanlar arasında itibar görür ve sıkıntılı durumu genişliğe tebdil olur. Eğer riyazatı kamile ile abdest alır zahire  ve batına (iç ve dış temizlik) üzere bir halvet (riyazat) günde 7000 kere bu esmai şerifi okumaya devam etse bila-vasıta (vasıtasız, doğrudan doğruya hakkdan yahut bil vasıta ile ervahı aliye (kutsal ruhlar) icabet buyurup tarıkı hakka vuslatı (Cenab-ı hakkın yoluna ulaşmağı) anlatırlar. O kimsenin gönlü nuru ilahi ile münevver olur. Nefsi heva ve zenbi vücud derininden halas bulup izzet ve şeref hasıl olur.
Günü Pazar, Gecesi Perşembe, Ulvi Meleği: Zakemaiyle, Sufli Meleği: Kınuhatişin, Buhuru (tütsüsü) sevdiği kokusu Ak Günlük. Yıldızı (gezegeni)  Güneş (şems).

Esmai  İdrisiye havası 3: Eğer her hangi bir kimse cuma günü gusül etse (boy abdesti alsa) temiz elbise giyerek erken saatte camiye gitse; cemaatle namaz kıldıktan sonra cami içinde bir halvet yerde 200 kere okusa, her ne niyet ve dilekte bulunmuşsa elbette o dileği hasıl olur ( yerine gelir). Eğer yağmur yağdırmak, zelzele kılmak ve yel estirmek ve buna benzer ne dileği varsa olur. Allah Teala'nın inayetiyle (şerhi kırk isim). Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (k.s.) hazretleri buyurur ki:
Bir kimse bu şerefli ismi günde lafzayı celal adedince zikir etse; Allah Teala'nın emri gereğince çirkin ahlakı güzel ahlaka tedbil olur ve övülen, beğenilen işlerde bulunur esmai idrisiye havası rukye ederse. Bir kişi temiz bir mekanda temiz giyecekler giymiş olduğu halde temiz yiyecek, içecekle kamil bir riyazetde olarak halvet edip asla kimse ile konuşmayarak bu ismin zikri ile meşgul olsa; o kimse ilk haftada tabakat-ı arz'ın acaip sırlarına muttali olur. İkinci haftasında ise semâların acaip sırları zahir olur, ki bunlar âlem-i mülk esrarındandır. Üçüncü haftada ise Âlem-i melekut-u arz'ın, sırrı tecelli eder. Dördüncü haftada ise Âlem-i melekutu âlâ ve semavât-ı âlânın acaib sırları zahir olur bu riyazatı yapan kişiye. Erbain  (40) gün tamam olunca tasarrufu mevcudat îdâ' olunur. (Mevcudata geçici olarak sahib olma durumu kendisine verilir) diye beyan olunmuştur.

Bu durum Mürşid-i Kamil marifetiyle meydana gelir. Ve bu erbain (40 gün) içinde bir kimse ile konuşsa; bu keşfin zuhuruna perde olur. Keza meskende, giyecekde ve aldığı gıdada şaibe haram ve şüphe olsa; yine bu istenilen, arzu edilen şeyler husule gelmez. Eğer bu mâniler (engeller) olmazsa Allah'ın inayetiyle matlup (taleb olunan) hasıl olur. Eğer bir kişi namaz vaktinde güzelce abdest alıp temiz kıyafet giyerek camiye gitse ve namazdan sonra 200 kere bu şerefli ismi okusa, eğer gökten ğüneşin ışığını indirmek istese (dilese) ve yıldırım şakayıp yerin yarılmasını dilese dileği hasıl olur. Ama itikat ile dürüst okumalıdır. Hiç tekebbürlük etmemeli ve kin tutmamalıdır, Eğer böyle olmazsa korku vardır böyle niyetle okumada.
Günü Cuma, Gecesi çarşamba, Ulvi Meleği:Tegaiyle, Sufl Meleği:Zelhatişin, Buhuru (tütsüsü) sevdiği kokusu Udihindi, Yıldızı (Gezegeni) Zühre.

Esmai  İdrisiye havası 4: Bir kimse zalim ve mütekebbir olsa da onun zulüm ve tekebbürlüğünün gitmesi istenilse bu şerefli ismi (esmai)  beyaz ipek üzerine misk ve zağferanla yazıp o mütekebbir  ve zalimin kendi adını ve anasının adını da beraber yazmalı ve o kişinin yattığı yere gömmelidir. Fakat gömdüğü yer temiz olmalıdır. Eğer temiz olmazsa o kişinin ölmesinden korkulur. Böyle yapınca o kişinin yaramaz kötü huyları gidip iyi huyları hasıl olur inşaallah Teâlâ. Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (k.s:) Hazretleri buyurur ki: Bu şerefli ismin havassı ve esrarı  iki vech üzeredir.

Birincisi : Bir kimse gaddar, zalim ve halka zulüm ve cevrü cefa edici olsa ; o kimsenin kendi ismini, anasının ismini bir ipek üzerine misk ve zaferan ile yazıp o kimsenin her zaman sakin olduğu mekanına gömmeli ve bu şerefli ismi (duayı) günde 298 defa ıslah olsun niyetiyle okusa ıslah olur. Bu ismi okumaya devam eden de ruhamadan olup halka şefkat ve merhamet eder.

İkincisi : Bir kişi riyazat-ı kamile ile halvete (perhiz) girip hayvansal gıdalardan perhiz ederek savmı siva ile bu şerefli (esmai idrisiye havasını) ismi okumaya devam ederse Allah Tealanın inayeti ile bil kuvvet müstead olduğu asarı nefeser Rahman bilfili zuhura gelir. Ve nice harikulade haller zuhur eder. Bir İnsan bir kişi bir dileği, haceti olsa veya o kişi yapmasa lillah fillah sevdiği mahbubuna visali (kavuşması) müyesser olmasa 3 gün oruç tutmalı ve günde 500 kere bu şerefli ismi (duayı) okumaya devam etmeli 4 cü günü gusül ederek temiz elbise giymeli ve bu şerefli ismi avucunun içine yazıp sevdiğinin karşısında durmalıdır.

Allah'ın izniyle sevdiğinin hali değişip muhabbet eder, dileği haceti yerine gelir. Bir kimse kendi işlerinde tedbirini noksan eder olsa; günde 300 defa bu şerefli ismi okumaya devam etse, hali düzelir ve işlerinde sebebe yapışır ve tedbirini tekmil alır bu esma hürmetine. Eğer bir kişi yavuz olsa, insanlara sövücü olsa gönül kırıcı olsa  ve de mütekebbir olsa; dilese ki onu bu kötü huylarından döndürecek. O zat iyi bir kişi olsun, onun haberi yokken bu şerefli esmai (duayı) idrisiyye bir ipek üzerine yazıp temiz bir yere koymalı. Bu zikri misk ve zaferanla yazmalı o kişinin isimleride olmalıdır. Böylece o kimseden kötü halleri gider. Edebli, hâyâlı olur. hiç kimseye kötü söz ve kötülük yapamaz bu esmai erbain hürmetine.
Günü Cumartesi,  Gecesi Salı, Ülvi Meleği: Zağtaiyle, Sufli Meleği: Kayatişin, Buhuru, (tütsüsü): Zağferan, yıldızı (gezegeni) Zuhal.

Esmai  İdrisiye havası 5:  Bir insan gayet hasta olsa ve hastalığına ilaç tesir etmese, bu esmai erbaini bir çini çanağa veya bir kalaylı kaseye miski amber ve zaferanla yazsa ve sonrası nöbet şekeriyle karıştırıp hastaya içerseler şi bulur. Her kim bu dayı ezkarı devamlı okusa ömrü uzun olur. Cenab-ı Şeyhül Ekber (k.s.) Hazretleri buyurur. bir kişi hasta iken ilaçtan aciz kalınca bu esmai erbaini kaseye 18 defa yazar ve şeker şerbeti ile beraber ezerek içerse Allah'ın izniyle şifa bulur. Bu isim nice çeşitli marazlara şifadır dertlere devadır. Bu duayı kendine vird eden günde en azından 300 defa zikir ederse ömründe hasta olmaz. Ve kalb hastalığına da devadır. Hatta Yunus (a.s.)'in kavminin kalblerinde olan şekâvet marazı (Peygambere, Allah'a isyan hastalığı). Bu mübarek ismin hürmetine izale olup şekavetden saadete tebdil olur. Bu şerefli ezkara (duaya) devam edenin ömrü uzun olur ve mesnedinde şanı sıfat olur. Ve bu kimsenin kalbi ölü olsa Allah'a olan ibadetinde mahsul hasıl olmaz ve sadrında şeytanın vesvesesinden huzursuz olur.

Yani kalb ölü olunca yalnız vucütda olan hareketi yavaşlar. O hareket ile namaz kılsa namazını bilmez. Kıraat etse kıraatını  bilmez hasılı ibadetin lezzetini bulamayan ölü kalbin sahibi her günde 70 defa olmak üzere 40 gün bu ism-i şerifi ve arkasından da iki kere sure-i Nas'ı okusa; Allah Teâlâ kudretiyle o ölü kalbi ihya eder (diriltir.) Bu esmai idrisiyyeyi İnsanlardan uzlet ederek halvetinde 3 ay bu ismi (esmai) günde 10000 (onbin) kere zikir etse  (okusa) üçüncü ayın sonunda alem-i gaybdan bir şahıs zuhur eder. Bir kadeh şerbet verir, o şerbeti içince o kimsenin içinde kalbi nur ile pür nur olup Levh-i Mahfuz gibi olur. Yalnız unutulmamalıdır ki hayvandan çıkan gıdalardan perhiz edmesi, yemesinin içmesinin ve meskeninin haramdan olmaması, halvete üstad-ı kâmil eliyle girmesi, eğer mübtedi (işin başlangıcında ) ise kendi aklı ile şürû etmemesi, bunlara ihtimam göstermesi, yasaklardan ictinab etmesi (sakınması) 3 aylık halvetin şartlarındandır.

Eğer bir kişi zayıf ve hasta olsa da sebebi bilinmese ve tedavisi kolay olmasa, bu virdi çini çanak üzerine yazılır miski amberli safranla sonrası şerbetli suyla ezmeli ve o suyla hasta yüzünü yıkamalıdır. Ve de o su ile hasta yüzünü yıkamalıdır. Ve de içmelidir. Sıhhat ve şifa bulur Allah Teala'nın inayeti ile. Bu şekil uygulamayı sıhhatli iken içse hiç hasta olmaz ama okurken asla şek ve şüphe etmemelidir ve inançlı olmalıdır bu müberek esmai şeriyfe hürmetine ömrü uzun olur marazdan uzak kalır.
Günü Pazartesi, Gecesi Salı, Ulvi Meleği: Zabtaile, sufli Meleği: Kuvutaşin, Buhuru (tütsü) Kilnih, yıldız (gezegeni) Ay (kamer).


Esmai idrisiye havası 6: Eğer bir kimsenin idraki ve hafızası (anlayış zeka) zayıf olsa da işittiğini ve okuduğunu hatırında tutamasa 40 gün boyunca devamlı her gün ara vermeden 27 kez bu şerefli ismi (duayı) okumalıdır. Tam bir teveccühle (inanarak) ve taharet-i kâmile ile okuyunca gönlü öylesine safi (berrak) olur ki;her ne işitse ve okusa unutmaz aklında kalır. Herhangi bir kişi bu şerefli ismi (duayı) devamlı okusa zikrine ara vermese gayb ilmi o kimsenin gönlünde peyda olur. Öyle ki; insanların benliğini (iç yüzünü) anlar idrak eder. Eğer bir kişi bir şeyini kaybetmiş olsa ve nerde olduğunu bilmese (kimin aldığını veya bulduğunu) bilmiyorsa pazartesi gününün gecesi bu ismi (esmayı) şerifini 121 defa ara vermeden okusa ve buna bir hafta (7gün) devam etse kaybolan nesnesini düşünerek ve sağına yatıp uyusa; ruhaniler tarafından bu kimseye rüyasında yahut uyanıkken yakaza halindeyken bir belirti iz işaret  yahut haber ederler. Veya, çalan kimsenin suretini şeklini bu zata gösterirler bu okuduğu dua hürmetine.


Esmai idrisiye havası 7 : 
Eğer bir kimsenin başında yübuset (kuruluk) olsa ve o kimse deli olsa; gözüne çirkin nesneler görünse; bu ismi devamlı okusa Hakk Teâla onu o durumdan kurtarır. Eğer ki bir düşmanı olsa ve düşmanından korksa. Öğle vaktinde cenabet olmadan gusül etsin. Öğle namazını kılsın, namazdan sonra bu ismi şerifi (duayı) 50 defa okusun. Hakk Teâla o kimsenin düşmanını dost eder kendisine. Birbirlerine muhabbet ederler. Yılan çiyan, akrep ve yırtıcı canavarlar ona kâr kılmaz. Allâh'ın izniyle. Cenab-ı Şeyhül Ekber (k.s.) hazretleri buyuru ki: Bir kimseyi kötü düşünceler hayaletler ve korkular istila etse; Bu illet sebebiyle düşünce ve hayretde kalıp bir amele (işe) mübaşeret ve din ve dünya işleri ile iştigal edemeyip hâli perişan olsa; Mali hülya (hayal kurma olmayacak şeyler arzulama, kötü kötü düşüncelerde bulunma )
ve delilikle karşı karşıya bulunsa; bu illetden kurtulmak için bütün boş vakitlerinde bu ismi şerifi çok çok okusa; Allah'ın izniyle o dertlerden uzak olur.