Esmai Erbain Duası, Kırk Erbain,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.


Hz. İdris Peygamber Ve 40 Erbain Duası : Esma-i idrisiye ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır.Esmai erbain duası bu esma ve dualarla Allah'ı teala'ya dua etmiş ve kabul olunmuştur ve İsmide esmai idrisiye,40 esma,40 erbain olarak kalmıştır.

Ebul mekarim fahreddin hazretleri
bu duaları farsçaya çevirmistir. Hazreti İdris Aleyhisselam doğumu Mısır- Kahire'de Menef dedikleri yerde olmuştur. Annesi Büzüre Babası Büzr ismiyle anılmaktadır. Babası hz. Adem (a.s)ın beşinci karından gelen evlatlarındandır. 1. Hazreti Ademin oğlu Şit (A.S.) dır 2. Şit (a.s.) Oğlu Kaynan' dır. 3. Kaynan'ın oğlu Mehlail'dir. 4. Mehlail'in oğlu Büzr'dür. 5. Büzr'ün oğlu Uhnun'dur. ki İdris (a.s.) dır.

Nuru Muhammedi önce Hazreti Adem'in (a.s.) yüzünde parıldadı. Sonra bu zikir olunanlara intikal etti. Hazreti İdris'e gelinceye dek ondan sonra oğlu Menuşluh Ruhanam  hatundan doğdu. Nuru Muhammedi ona intikal etti.  Ondan da oğluna, oğuldan oğula intikal ede ede ta sahibi nur olan Fahri Kainat aleyhi efdalıttahiyata vasıl oldu. 
Bu silsilei cismaniye ile emanet olunan nuru muhammedi karından karına sahibine ulaştı. Bu nuru şerifin muhafazasına tam ihtimam olunurdu. Her birerleri muhafazası için intikal edenlere vasiyet ederlerdi. Ve masum ve günahlardan, yasaklardan sakınan hatunu nikah ederlerdi. Böylece H.z. İdris  (a.s.) hamili Nuru Muhammed ile şerefyap oldu. Asıl adı Uhnuh'dur.


Ecdadı izamının suhuflarını çok müteala ettiği için İdris denildi. İlk önce yazı yazmayı o icad etti. Onun için bir ismide Hürmüs'dür. Ve de (Müsellesin Ni'me) derler. Böyle isimlendirilmesi üçüncü peygamber olduğu içindir. 1- Adem. 2-Şit. 3- İdris Aleyhimmüsselamdır.

Nakledilmiştir ki, İdris (a.s.)'a Peygamberliğin zuhurundan önce vaktin insanların halleri cehaletle geçmekteydi. Aralarında puta tapıcılık şayi olmuştu . Hz. İdris (a.s.) halkın haline bakar onların Hakkı inkar edişlerine gayet melûl ve mahzun olurdu. gece gündüz bu düşünceler içinde acaba gayreti ilahiye ne zaman zuhur eder de cehalet bulutları kaybolur, hakikat güneşi parıldar  diye aklından geçirir; devamlı surette Cenâb-ı Hakk'dan ve feyyazı mutlakdan temenni ederdi.

Şeyh Şehabüddin Maktül Sühreverdi (k.s.) telvihat isimli eserinde der ki: İnsan hukemadan (hakimlerden, bilginlerden, filozoflardan) sayılmış olmaz. Kendisinde vücudunu koruma, ona sahib çıkma melekesi hasıl olmazsa. Aristo da bir eserinde demiştir ki: Halveti (yalnız kendimle başbaşa kalmayı) seçtim, riyazat çektim. hayvani gıdaları terkederek az, yedim, az içtim ve az uyudum ve vücuduma sahip çıktım. Onun isteklerinden sıyrıldım. Böyle yapmakla kendimde bir garib his ve acaib nur gördüm. Kendimde Âlemi ruhani eczasından (parçalarından) bir cüz (parça) buldum. Böyle olunca Hazreti Rububiyete (İlahi varlığa Allâh'a) terakki ettim, (yükseldim). Ve bir nur müşahede ettim ki; dillerin o nuru anlatabilmesi mümkün değildir.Ve ne de kulak O'nun vasfını işitmeye kaadirdir. Negah fikrim (düşüncem) benimle o nur'un arasına hicap (perde, engel) oldu ve ben ne sebeble, neden dolayı o alemden tenezzül ettiğime (aşağı indiğime) taaccüb ettim, şaşırdım.

Şeyh Şehabettin Sühreverdi (Maktül) (k.s). Telvihatında ve Mevlana Kutbüddin Allame Hikmeti işrakiyenin şerhinde bu şühudu (hali, görünmeği) Eflatuna nisbet etmişlerdir. Yani yukarda anlatılan halin Eflatunda vaki olduğuna hükmetmişlerdir. Her ikisine de yani hem Aristo'ya, hem de Eflatun'a vaki olması hali ihtimalden ve akıldan uzak değildir.

Esmai idrisiye, İdris peygamber (a.s.) bu isimlerle Allah'a (c.c.) dua etmiş ve duası kabul olmuştur. İdris Peygamber (a.s.) Kimdir ?. Esmai erbain duası hakkında bilinmesi gerekenler. Her dua ve virdin meydana ğelişinin, oluşunun sebebini bilmekte fayda vardır. Bu isimlerin (duaların) muzahiri evveli Hz. İdris (a.s) olduğu için ondan bahsetmekte yarar vardır ehemmiyeti mühim olan hususlardan oldu. Bu esmai erbain duası hakkında değer ve kıymeti bilinmesi için, Veliler ve diğer bütün seçkin kimseler bu duanın kıymetini takdir etmişler, onu bulmak için uzun bir seyahati göze alanlar bile olmuştur. Bununla Allah'a (c.c.) tazarru ve niyazda bulunarak dileklerine kavuşmuşlardır. Bazıları bu duaları vird edinerek devamlı okur olmuşlardır. Bunlardan Şeyh Şehabettin Maktül Sühreverdi (h.z.) bu esmai idrisiye ile çok yüksek derecelere ulaşmıştır.

Burda ismi geçen şerefli isimlerin (duaların) sırlarına vakıf olanlardan çok rumuzlar, acaib haller görülmüştür. Hassalarını, sırlarını, fayda ve menfaatlerini bilenler bu isimler için seyahat ederk arayıp bulmuşlardır. Zira bütün Ruhlar, Melekler, Cinler, İnsanlar ve bütün mahlukat bu şerefli isimlere bağlı ve itaatlidir. Esrar-ı gaybden (bilinmezlik sırlarından) başkalarına keşif olmayan sırlar; bu isimleri okuyanlara keşf olmuştur. Her kim bununla bu isimlerle (dualarla) amel etmek isterse, havas ve esrarından yararlanmak istiyorsa şartlarına riayet etmelidir. Başlangıçta İdris (a.s.) tertib ederek okumuş olması sebebiylebu duaya Esmai Erbain Duası (Esma-i İdrisiye9 denilmiştir. Kırk adet isim olması sebebiyle Esmai Erbain de denilmiştir.

Yine evliyaullahın seçkinlerinden Cenab-ı Şeyhül Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri, de bu esmai idrisiye okumakla devamlı suretde meşgul olmuş ve arapçaya tercüme etmiştir. Cenab-ı İmam Ebul Mekarim Fahreddin Hazretleri de bu 40 adet dua için seyahat edip bulduğunda farsçaya tercüme etmiştir.

Hz. İdris peygamber hakkında Kur'an'ı Kerimde, Meryem Süresi, 56 ve 57 ayetlerde şöyle denilmektedir. O, Rabbinin katında kendisinden hoşnut olunan bir kul idi. Kitapta İdris'i de o an. Çünkü o, özü sözü doğru olan biri, bir peygamber idi. Bizde onu yüce bir yere yükselttik.
Diye bahsedilmektedir diğer bir sure olan Enbiya süresi 85 ve 86 ayetlerinde ise şöyle denmektedir İdris peygamber hakkında. İsmail'i, İdris'i, ve Zülkifl de (hatırla). Bunların hepsi, sabırlı kullardandı. Onları da rahmetimize soktuk. Çünkü onlar, salih kullardandı. Esmai erbain duasından faydalanmak için yapılması gereken şartlar vardır.


Bu Esma-i İdrisiye'den istifa edebilmek diğer bi deyişle 40 esma 40 erbain için yapılması gerekenler vardır. Bunlar sırası ile yapılması gerekenler. Uzun müddet (40 güne kadar) riyazat (perhiz hayvansal gıdalardan) örneğin yumurta et süt peynir yoğurt bunları yemeden içmeden durabilmesi gerekir. bu işler için formülüde var onu da yazmadan geçmeyeceğim.

Şeyh Muhiddin Arabi (k.s) Hazretleri buyurur ki. Bir geyik ciğeri alınır. İçinde olan damarları çıkarılıp temizlenir. Sonrası bir çömleğin içine gül suyu konur. Geyik ciğeri çömleğe bırakılır ve çömlekteki gül suyu ciğerin içine girinceye kadar kaynatılır. Ondan sonra bir miktar daha gül suyu, 6-7 gram zağferan, bir miktar misk, ve bir miktar kâfur bir şişeye konup kurutulur.

Tam olarak kurumalıdır, kuruduktan sonra şişeden çıkarıp ezilir ve bir birine karıştırılır. Ne zaman ki riyazat etmek istiyosan önce bir müddet perhiz yapılır. Böylelikle mide alışkanlık kazanır. Ondan sonra bu mamülden iki dirhemi (6.7 gram) yenir. Susuzluğu ve açlığı gidip on gün sabretmeye kadir olur. Daha çok sabretmek isterse mesela 15 gün 3 dirhem yaklaşık (10) gram yemelidir.

Eğer ki; kırkgün içinde günde bir yemek yeme isteği olursa 4 dirhem yaklaşık (15) gram yemelidir. Sakın korkmamalıdır, önce midenin alışkanlık kazanabilmesi için kullanmadan önce bir kaç gün perhiz etmek gereklidir. Ondan sonra adı geçen mamulü kullanması gerekir. Bu formül arab ve acem şeyhleri katında mücerreb (tecrübe edilmiş) olarak uygulanmaktadır.


1- Dua Ve Esmai İdrisiye : Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey'in ve varisühü.

2- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.

3- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Allah'ül mahmudü fi külli fialihi.

4- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Rahmane külli şey'in ve rahimehü.

5- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.

6- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Kayyumu fela yefütü şey'ün min ilmihi vela yeudühü.

7- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Vahidül baki evvelü külli şey'in ve ahirühü.

8- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.

9- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey'e kemislihi.

10- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Bari'e fela şey'e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.

11- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi'l ukulü livasfi azameti.

12- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Bari'ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.

13- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Zekiyyü't tahirü min külli afetin likudsihi.

14- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Kafi el müvessı'î lima halaka min ata ya fazlıhi.

15- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.

16- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey'in rahmeten ve ilmen.

17- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle'l halaıkı mennehü.

18- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Deyyane'l ibadi küllün yekumü hadia, lirehbetihi ve rağbetihi.

19- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea'dühü.

20- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea'zehü.

21- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Tamme fela tesifü'l elsünü külle künhi celâlihi.

22- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Mübdiâl bedâ'i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.

23- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey'in min hıfzıhi vela yeudühü.

24- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey'ün min halkıhi.

25- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Muidü ma efnahü izabereza'l halaiki lidavetihi min mekafetihi.

26- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Hamidü'l fealü zelcemni velmenni ala cemî'ı halkıhî bilutfihi.

27- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Azizü'l menîü-l galibe âlâ cemî'ı emrihi fela şeye yuadülihü. 

28- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Kahirü zü'l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.

29- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Garîbe'l müteali fevka külli şey'in ulüvvü irtifâ'ıhî.

30- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.

31- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Nure külli şey'in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.

32- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey'in ulüvvü irtifa'ihi.

33- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey'e yüazühü min halkıhi.

34- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Mubdîe'l beraya ve muÎde ma ba'de fenaıha bikudretihi.

35- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Celilü'l mütekebbiri âlâ külli şey'in vel adlü emrühü vessıdku va'dühü.

36- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.

37- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Kerimel afüv zel adli entellezi melâe şey'in adlehü.

38- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.

39- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Karibe'l mücibül,mudani dune külli şey'in kurbehü.

40- Dua Ve Esmai İdrisiye : Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve ya gıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.

Esmai erbain duası tamamı okunduktan sonra okunması gereken bir dua daha vardır onunda okunması lazımdır onsuz olmaz. Esmai erbain azimet duası sonunda okunması gereklidir. Bir kişi bir kişiyi sevmese, ona bakmasa, muradını vermese. Üç gün müddetle her gün bu esmai idrsiye zikrini 500 defa okumalıdır. 3 günden sonra hamama gidip yıkanmalı temiz libas giymesi lazımdır.
Fakat o hamamın kapısı Kıbleye karşı olmalıdır. Hamamdan çıktıktan sonra bu şerefli ismi şerifeyi sağ avucuna yazmalı ve mahbubunun karşısında durarak okunmasına devam etmelidir. O mahbubu onun aşkındaan deli divane olur. Ondan başka kimseyi, gözü görmez, gönlü başkasını sevemez bu isim hürmetine.


40 Esma 40 Erbain Duası zikir bitince okunması lazım olan dua'dır: Allahümme inni es'elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es'eluke imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarez zalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi't tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.

Bu Dua ve Esmalar: İdris Peygamber (a.s.) tarafından hazırlanılmıştır. Ve bu sebeble esmai idrisiyye kırk erbain kırk esma idrisiye diye isim verilmiştir günümüze kadarda ismi değişmeden gelmiştir.