Esma-ül Hüsna Allahın 99 ismi,havassı


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Esmaül Hüsna  Allahın 99 ismi hakkında sır ve esrar gizemli sırları ;
Esma-ül Hüsna en güzel isimler demektir. Esmaül hüsna cenab-ı Vacibü'l Hz.nin 99 ismi şerifidir. Bu doksan dokuz ismi şerifin her birinden cenab- Allah'ın Mü'min kulları ayrı ayrı haz duyar ve alırlar. En güzel isimler cenab-ıAllah'ın zatına mahsusdur. Bütün kemalat onun zatına aittir. Cenab-ı Vacibü'l ( Vücud Hz.leri Kur'an'ı Keriminde ) Süreyi A'raf 'ın 180 ninci ayeti kerimesinde ( Ve lillahil Esmaül husna fed'uhü bi ha ) En güzel isimler ( Esma-i Hüsna ) Cenab-ı Allah'ındır
buyurmuştur. Bu sebeble Esmaül Hüsna ile yapılan dualar kabul olunacağı bu ayeti kerimeden anlaşılmaktadır. Ve efendimizi Muhammed Mustafa Sallallahü Aleyhi Vesellem Efendimiz'e salavatı şerife okumak. Cenâb'ı Hak Kur'an-ı keriminde şöyle buyurmaktadır. Allah Teâlâ'nın esmâül hüsnâsı vardır. Allah'a o isimlerle dua edin buyurmuştur.
Esmaül hüsna ve meali havası sırrı :
Ebu Hüreyye'nin (r.a) rivayetiyle. Peygamber efendimiz Sallallahü Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur. Muhakkahki Allah'ü Teala'nın 99 ismi vardır. Onları kim okursa veya ezberlerse cennete girer: Tirmizi
Peygamberler ve Alimler dedi ki. Allah'u tealanın dört bin ismi vardır. Bunlardan bin tanesi Kuran-ı Kerimde , bin tanesi Tevratta , Bin tanesi incilde ve Bin tanesi zeburdadır. Fakat en meşhur isimleri Esma-ül Hüsna'dır. Bunların bir kısmı ismi zat-ı bir kısmı ismi sıfat-ı ve diğer bir kısmıda esma-i ef'al dir. Şüphesiz bütün ilimlerde ki gaye Allah'ı bilmektir. Yaradana şahit ve delil olsun diye bütün yaradılanlar ikişer ve çift olarak yaradılmıştır. Arş ile kürs-i , ins ( insan ) cins ( cin ) , cennet ile cehennem , yer ile gök , gece ile gündüz , kara ile deniz , levh-i mahfuz ile kalem , ay ile güneş , sıhhat ile hastalık , farz ile vacip , helal ile haram , sünent ile nafile , fasıl ile vasıl , hayır ile şer , kâr ile zarar , aydınlık ile karanlık , hayat ile ölüm gibi Allah'u teala herşeyi çift olarak yaratmıştır. 
Her hangi bir muradın için bir oturuşta (99) doksan dokuz defa okumak ve işin ehemmiyet ve lüzumuna göre bunu devam ettirmek gereklidirki sonuç alına bilsin dilek sahibi amacına ulaşsın gerekirse  konu ile ilgil esmayı da sayısınca okuması gereklidir mutlak sonuca gidilir ve amaç gayeye ulaşılır.
 
1- Allah lâfza i celal bütün isimleri kendinde toplar ismi azamdır ve ismi cami dir.Bu ism-i şerife devam eden kimsede akıl ve hayale gelmeyen tecelliler ve tasarruflar zuhur eder devamlı gününde  saatında baslamak ve devamlı vird edinmek ve sabırla beklemek gerekmektedir.
 
2- Er Rahman bu ismi okuyan her kim okursa dünya ve ahrette hak'kın lütf'u keremine mazhar olur.
Yarattığı mahlukları, affeden, onlara rahmet ve merhamet eden bahşeden, ve ihsanda bulunan demektir.
 
3- Er Rahim bu ismi zikredenin duası dergâhı ilâhide kabul olur. Bütün mahlukatına, şevkati üstün olan,
merhameti sınırsız, rahmet ve inayeti her şeye şamil yüce rahman ve rahim allah'dır.
 
4- El Melik Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır.Bütün kainatın sahibi ve mutlak suretle hükümdarıdır.
 
5- El Kuddûs bu ismi okuyan şehvetlerden arındırır kalbi hüsnü ahlak ve nuraniyetin sırları ile dolar.
Hatadan, gafletten, acizden ve her türlü noksanlardan çok uzak ve pak temiz demektir. 
 
6- Es Selam bu ismi okuyana cemi afat ve belalardan emin ve mahfuz. Her çeşit arıza ve hadiselerden salim kalan ve müteesir olmayan. Her türlü tehlikelerden kullarını selamete çıkaran, kullarına selam etmek lütuf ve kereminde bulunan demektir.
 
7- El Mü'min ismi azamı her gün sabah vakitleri sayısınca okuyan sıkıntıya düşmez Allah tarafın dan yalandan ve küfürden muhafaza olur.Göklerde ve her yerde iman ışığını uyandıran, kendine sığınanlara aman veren, ikab ve azaptan kurtaran, rahat ve güven verendir.
 
8- El Muheymin esmai camiadandır rabbîn gizli sırlarına vakıf olur.Gözetici ve koruyucu demektir. bu ism-i celili adedince okuyan hertürlü kötülükten korunur, kimse kötülük yapamaz fenalık yapma cesaretini gösteremez. Cenabı Hakk bu kulunu her türlü insan ve şeytandan korur.
 
9- El Aziz bu esmayi okuyarak evinden çıkan din ve dünya izzetine nail olur. Mağlub edilmesi asla mümkün olmayan, hükümlerinde her zaman mutlak galip olan, Çok okuyanın insan ve hayvanlar tarafından sevilirdüşmanları zelil olur. Kendisine büyük rızık kapıları açılır, izzet ve saadeti daima artar nüfüzu genişler sözü dinlenir.
 
10- El Cebbar bu zikri devam edenin kaffe i nas indinde herkes sever itaat eder. Emri fermanına katiyen karşı konulamayan,kırıkları onaran ve saran, eksikleritamamlayan,dilediğini zorla yaptırmaya gücü yeten demektir.
 
11- El Mütekebbir Cuma günleri baslayıp adedince cenabı hak bela ve afattantasallut ve tecavüzden korur. Her şeyde,her hadisede ve her zerrede büyüklüğünü gösteren ve büyüklüğü görünendir. Çok okuyana Zalimler, zorbalar ve vahşi hayvanlar kendisine boyun eğer. Her gün artan izzete ve refaha nail olur.
 
12- El Halik hacetlerin arzuların yerine gelmesinde bu ismi nefsi ile çarpıp okumak isteklerin arzuların gerçekleşmesine sebebdir. Yoktan var eden, yaratan, her şeyin varlığını ve varlığı müddetince görüp geçireceği halleri hadiseleri, evvelden tespit edip ona göre meydana getiren. Düzenli virdini yapana üzüntü ve sıkıntılardan halas eder. Matlup ve muradını eline geçirir bulunduğu çıkmazdan üzüntü ve sıkıntılardan kurtarır. 
 
13- El Bari bu ismi şerifin vefkini taşıyan devamlı okuyan bütün müşkülünü hallolur ağır ve güç olan şeyler hafif gelir. Her şeyi muhtaç olduğu aza, tabiat ve vasatta en uygun bir şekilde terkip edip yaratan demektir. Hasılı Cenabı Hakk'ın Esma-i İlahileri kullarına bahş ve inayet buyurduğu bitip tükenmeyen hazinelerdir. Yeterki onlardan nasip alabilelim.
 
14- El Musavvir bu ismi celil yazıldıktan sonra daima çocuk düşüren taşırsa düşük yapmaz. Tasvir eden, her şeye bir şekil ve suret veren kılık ve kıyafete sokan Allah demektir
 
15- El Gaffar zikrini çok eden nasın insan gözünden ihtifa eder harb kavga sıkıntılar müşkilat çözülür. Kulunun işlediği günahları kendisine unutturur. Afve bağışlaması sınırsız derecede bol olan. Günahları affeden bağışlayan kendi korku ve sevgisini kulunun kalbine dolduran. Kötülük ve fenalık yapmaktan muhafaza eden demektir.
 
16- El Kahhar bu ismi şerifle beddua keskin bir kılıçtır cok dikkat ister hak etmeyene okunursa kendine döner. Her şeye her istediğini yapacak surette gücü ve kudreti yeten, hükümlerinde mutlak galip ve hakim olan demektir.
 
17- El Vehhab ismi şerifini okuyan rızkı bol maişeti geniş olur. Çeşit çeşit nimetlerini daima bol bol ve karşılıksız ihsan ve inam buyuran ve bağışlayan şanı büyük ulu yüce Rab'dır. Dilediğine bir çok mal mülk veren dünyada ve ahirette mamur eden bu kimseler huzuru kalple borçsuz harçsız geçirir gider.
 
18- Er Rezzak rızkın bol olması için ebcedince beş vakit okumak gerekir kapalı kapıları açılır. Yarattıklarının son nefeslerine kadar maddi ve manevi muhtaç oldukları her şeyi veren bunu Zatı İlahisine vacip kılan. Hayatı boyunca hep bollukla geçirir tuttuğu bütün işler hayırla bol kazanla biter düzenli daim olarak okumaya devam edilirse.
 
19- El Fettah çokca okuyan hayır kapıları kapalı kapılar açılır darlık sıkıntı nedir bilmez. Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi ve manevi bütün kapıları açan demektir. Allah'ın bu esması keskin bir kılıçtır icabeti kesindir.
 
20- El Alim bu esmayı şerife okumak unutkanlık nedir bilmez zihni açılır gizli sırlara vakıf olur. İlmi hudutsuz, nihayetsiz ve yalnız kendisinehas olan, her şeyi hakkı ile bilen demektir. Her şeyin en iyi en güzel en doğrusunu bilen ve asla yanılmayan.
 
21- El Kabîz devamlı okuyanda sırrı celâl galebe eder. Sıkan daraltan demektir. Bu esma-i hüsnaya devam edenin arkasından kimse dedi kodu edemez kötü düşünemz ve fenalık edemez ve zalimin şerrinden korunur.
 
22- El Basıt bu isme devam eden korkaksa emin olur korkular çıkar endişe yok olur. Açan genişleten, yayan demektir.buna sadık kalan ve çokça okuyana bütün kapılar açılır. İşleri fevkalade genişler. Mühiti büyür mal ve parasının bereketi artar rızkı bol ve maişeti geniş ferah ve sururu daim olur.
 
23- El Hafid yukardan aşağı düşüren dereceleri düşüren. Alçaltan, azil eden, varlıktan yokluğa, ilimden cehle, sıhhatten hastalığa döndüren demektir. Bolca okuyan kimseler her zalim, cebbar ve zorbayı hor ve zelil eder. Kendisine hiç kimse kötülük yapmağa cesaret edemez. İçlerinde daima bir korku ve çekingenlik duygusu baş gösterir.
 
24- Er Rafi bu ismin vefkini taşıyana insanların yanında kadri büyük olur rızkı bol mertebesi yüksektir. Yükselten, kaldıran, zilletten izzete götüren, çamurdan çıkaran dereceleriartıran demek. Her işinde başarı elde eder ve hızla büyür yükselir deresi artar.
 
25- El Muiz çok okuyanın zilleti izzete döner kalbi güçlü olur. İzzet veren, ağırlayan, şereflendiren demektir. Ebcedince okuyanın kısa sürede herkes tarafından sevilir her yerde sözü geçer devam edilirse fakir yada zelil bir kimse ise az bir zaman içinde çok büyük bir izzet ve şerefe nail olur ve hayatı kurtulur hem dünyada hem ahirette.
 
26- El Muzil tam mana ile devam edenin düşmanı zelil hor ve hakir olur. İzzeti ve şerefi alan hor zelil eden süründüren demektir. Virdine devam edenin düşmanlarını hor ve zelil kılar. Onlara daima galip gelir .
 
27- Es Semi nefsi ile çarpıp okuyanın her türlü duası indi ilahide kabul olur asla red olunmaz. Gizli ve aşikare her şeyi tamamiyle işiten haberdar olan bunla yapılan dua mutlak cevap verir yeterki davanda haklı olasın.
 
28- El Basir gizli umuru gizli hususlar açılır gözü güçlenir yolu açılır. Her şeyi gören Allah'dır bunla yapılan istek ve talepler asla reddolunmaz ve kabul edilir. Manevi ruhları çeker hem ulvi hem sufli ruhları çeker ve yakınlaştırır manevi yolları açar.
 
29- El Hakem çok okuyanın sözü dinlenir tesirli olur muradı gerçekleşir. Haklahüküm eden, hakkı yerine getiren, demektir. Cenabı Hakk'tan bir dileği olan kimse yahut sürüncemede bırakılan, senelerce uzatılan haklı bir davasını kazanmak ve neticelendirmek  isteyen bir kişi bu ismin nefsini nefsiyle çarpar ve gününde saatinde başlayıp en az kırk gün okursa davasını kazanır mutlaka.
 
30- El Adl sürekli okuyan kalplerine feyiz gelir adeletli olurlar. Sınırsız, sonsuz adaletli, demektir. suçsuz insanlar iftira edene bunu okursa CenabI Hak onlar en doğru hükmü ilham eder ve yalancı şahitlik iftira  edemez hiç bir şey söyleyemez konuşamaz.
 
31- El Latif ara açmak kalpleri celb ve tesir etmek sevdirmek gibi işlerde keskin bir kılıçtır. Lütüf ve kerem sahibi inayeti hudutsuz olan, en ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen ve en ince şeyleri yapan, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen yollardan ve yerlerden kullarına türlü türlü ihsanlar veren ve faydalar bahış eden zat demektir.
 
32- El Habir vefkini yastına koyup bu ismi uyuyana dek okursa ne ise dileği rüyasında görür. Herşeyin gizli yüzünden ve bilinmeyen taraflarından bütün ayrıntıları ile haberdar olan demektir. Hafızası zayıf olanlar çok okur ve suyunu içerse hafıza sorunu kalmaz.
 
33- El Halim çok kızgın sinirli insan üzerine okununca sukunet bulur ve yumuşar. Affı, bağışlaması, hilmi, hudutsuz derecede çok,demektir. Bu isim gadap ve gazaba gelmişin yüzüne okunursa öfke kin gider ve derhal sakinleşir.
 
34- El Azim Büyüklüğü ölçüsüz,hudutsuz,emsalsiz olan ve kendisinden baskasının idrakine ihtimal olmayan Zat-ı Ecelli ve A'lâ demektir. Bu mübarek ismi devamlı okuyana korktuğu çekindiği şeylerden hıfz yani korunur.
 
35- El Gafur Kullarının günah ve suçlarını meleklere yazdırmadan unutturan afüv ve bağışlamsı sonsuz olan,demektir. bir birine düşman olan kişilerin vefkini yazıp taşıyan barışır araları düzelir ve ismi de okuması gerekir.
 
36- Eş Şekur çok okuyanın nimeti refahı artar işleri kolaylaşır.Kendi hoşnutluğu maksat ve niyetiyle yapılan işleri daha ziyadesiyle karşılayan ve mükafatlandıran şanı büyük yüce ve ulu rab'dır.
 
37- El Aliyyu başkalarına karşı okunursa zelil ve hakir olmaktan muhafaza buyurur her gören sever.Büyüklüğü, yüceliği,ilmi sonsuz olandır.Şerefi Kamerde Hüvel aliyyül aziym vefkini hurufla yazıp taşıyan kişiye bütün mahlukat musahhar olup itaat eder.
 
38- El Kebir okuyana muhabbet büyüklük ihsan buyrulur.Büyüklüğünü ancak kendisi bilen ve büyüklüğü hiç bir mahluk tarafından bilinemeyen ve hiç bir zaman da bilinmeyecek olan.bu ismi şerifi çok okuyana hiç bir kimse büyüklük ve gurur gösteremez.
 
39- El Hafiz bu esmayı çok okuyan korku telaş ve bütün fenalıklardan emin olur koruyucu bir hicabdır. Yapılan işleri bütün incelikleri ve ayrıntıları ile zabıt edip saklayan bütün mahlukatını belli zamana kadar kendi arzu ve iradesine göre her türlü kaza ve beladan koruyan adedince okunursa mutlaka koruma hıfz eder her türlü kaza ve beladan.
 
40- El Mukiyt Yarattığı bütün mahlukatınrızıklarını kendilerine veren ve ulaştıran, demektir çok okuyanın rızkı bol olur eşyasından hiçbir noksanı olmaz.Mukiyt ve Rezzak esmalarının vefkini dükkan veya mağazaya asılırsa bol müşteri ve bol kazanç elde edilir.
 
41- El Hasib düşmanı alt etme yenme rızkı geniş kötülüklerden emin ve mahfuz olur. Bütün varlığın varlıkları boyunca yapıp işlediklerini gizlediklerini ve aşikar kıldıklarını en ince noktasına kadar hesabını tutan.
 
42- El Celil Ululuk,rifat,azamet,kibriya,büyüklük şanı olan hz. Allah demektir. kendi ismiyle çarpıp okuyan nasın insanın nazarına insanların kem gözüne azimli heybetli görünür kıymetini bilin çok okuyun.Çok okunduğunda halkın gözüne muhabbetli gözükür insanlar sevgi ve muhabbet gösterirler.Zalim ve zorbalar ise kendisinden çekinir fenalık yapamazlar kötülük yapmak isteyenin kalbine korku düşer vazgeçer.
 
43- El Kerim Keremi nihayetsiz derecede bol ve bütün mevcudata şamil olan zat, zikrine devam edene cenabı hak yorulmadan meşakket çekmeden rızkını verir. Cenabı Hakk hiç müşkilatsız yorulmaksızın bol, bereketli rızık ihsan buyurur. İşlerini yoluna kor o kadar kolaylıklara nail olur ki, kendisi bile hayretler içinde kalır fakir ve zarurete tevbe eder. Görünür görünmez her türlü saadete ve nimetlere her türlü bela ve dertlerden mahfuz olur.
 
44- Er Rakib Bütün varlıkların üzerinde gözcü ve bütün işler kendisinin murakabası altında meydana gelen ve olan zat çok sırlara vakıftır zahiri ve batını keşifler açılır.Vird edinen kimse her bir umur ve hususatında cenabı hakkın hıfz ve siyanetinde olur.Kamerde yazmak ve taşımak vef'kini taşımak tesirini artırı ve dileklerin çabuklaşmasına vesile olur.
 
45- El Mucib devamlı okuyanın tüm duaları kabul olunur.Bu ismi şerifi zikir ederken hususi muradın için okuyacağın esmayı Ya Mücib ismi ile beraber okumak arzu edilen işinin çabuk meydana gelmesine yardım eder rızık veya sevgi içinse ona göre diğer esma ilave olmalıdır. Her kim makul olan arzu ve dileğin için bu esmaül hüsna ile her ezan peşine adedince okumalı ve sabırla beklemelidir asla boş çevrilmez.
 
46- El Vasiu devamlı okuyanın rızkı bol ilmi geniş olur. Çok müsamahakâr, çok geniş, inam ve ihsaniyle asla darlığa düşmeyen demektir. Şerefi Kamer de (ay) saatinde vefkini yazan gümüş metale hergün beş vakit virdini okuyan kimsenin ömrü uzar sıhhatini tam korur rızkını bol mülkünü geniş kılar kötü huylarını iyi ahlaka tebdil eder.
 
47- El Hakim emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli doğru olan. Bütün emirlerini ve bütün işleri hikmetle dolu olan zat manasındadır. Kalbinde her çeşit ne olursa olsun bir hastalık olan kimse vefki hamil olduğu halde her namaz dan sonra sayısınca okumaya devam ederse çok kısa zamanda kalbindeki hastalıkların her çeşidinden bi iznillah kurtulur.
 
48- El Vedud devam edenlerin herkes tarafından sevilir ruhlar çok severler mıknatıs gibi çeker .Sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan zat, demektir.Celp ve teshir için bu ismi şeriften faydalanılır Ya vedud esmasını çokca okuyanı bütün yaratılmış ruhlar sever yanından ayrılmazlar okurken ak günlük ve cavi yakılırsa bütün ülvi ruhlardan yardım alınır.
 
49- El Mecid zikrini devam ettirenler insanlar yanında yükselir herkes sever rızık sorunu olmaz. Şanlı, şerefli kadri sonsuz derecede yüce olan Allah'dır. Çok okumaya devam edenlerin halk arasında sevilmeye izzet ve şerefi son derece artar herkes tarafından hürmet muhabbet ve sevgi görür çok kısa zamanda o kadar büyük maddi manevi faydalar görmeye başlarki tarif ve izah edebilmek imkansızdır.
 
50- El Bais devamlı okuyanın bütün hacetleri gerçekleşir. Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran, sebeb ve vesile olandır. Cumartesi günü güneş doğarken veya zühal saatinde kurşun bir levha üzerine tılsım vefk'ini yazarsan ve esmalarını okuyunca borcunu ödemekte direnen hakkını vermekte ısrar kimsenin 
üzerine havale eder ve cenabı haktan niyaz ve ricada bulunursan kısa zamanda ne yapar eder sana olan borcunu öder. 
 
51- Eş Şehid zikrine aksatmadan devam edenlerin şehadet nimetine mazhar olurlar. Her zamanda ve her mekanda her an hazır ve nazır olan demektir. Bir arabi ayın ilk cumasında güneş doğarken Şehid esma vefkini yaıp taşımak ve her gün ebced sayınca beş vakit okumaya devam edeni herkes sever hiç bir arzusu red edilmez cenabı hakk o kimseye heybet ve vakar ihsan buyurur.
 
52- El Hakk Varlığı hiç değişmeden ve sabit olarak durandır gizli sırlar açılır kötülüklerden uzaklaşır muteber bir insan olur. Bu ism-i şerifi vird edinen kimse imanında ve ibadetinde sabit olur. Katiyen imansız gitmez. Cenabı Hakk tarafından birçok işlere vakıf olur batıla haksızlığa buğzu adavet gösterir. Kendisine hakkı batıldan ayırmağı doğruyu bulmayı ilham eder. Daima adaletle hüküm eder.
 
 
53- El Vekil çok okuyan zengin olur ümit etmediği yerlerden rızık gelir. İşlerini yoluyla kendisine bırakanların işini düzeltip kendilerinin yapabileceğinden daha iyi yapıp temin edendir. Esma-i İlahiyyenin Hayy ve Kayyum isimleri kadar müessir bir ism-i şerif olup Lafza-i Celal'in adedi ile müsavi olan adedi de ulüvvi şanının görünen Burhan'ıdır.
 
54- El Kavi çok güçlü çok okuyan ruhu ve bedeni güçlenir. Son derece güçlü, kuvvetli asla yenilmeyen ve mağlup olmayan. Bu vefki mesut bir saatte yazıp ve her gün zikrini yapan kimseler bütün düşmanlarına galip gelir. Bunu okuyan pehlivanın asla sırtı yere gelmez her türlü yorgunluklara, zahmetlere, meşakkatlere son derece güçle karşı kor.
 
55- El Metin zayıf takatsız olan çok okursa güçlenir. Çok saglam demektir Metin ism-i şerifinin vefkini şerefi kamer de yazıp taşıyanın ve adedince okuyanın o kadar metanet ve güç gelirki maddi manevi zorluklar, dertler, zararlar hiç bir şey o kimseyi sarsmaz ne top yıkar ne tüfek ne kadar yürüse çalışsa yorgunluk duymaz bilmez gücüne güç gelir.
 
56- El Veli gece uykusunda korkan korkmaz geç yürüyen çocuk çabuk yürür okunursa üzerine . Bütün mahlukatına dost, son derece şefkat gösteren ve iyilik eden. Ya Veli zikrine devam edenlerCenabı Hakk velilik mertebesi verir. Dünya'da ve etrafında dönen gizli işler aşikar bütün işlere en doğru şekilde muttali olur hissiyatı.
 
57- El Hamid çok okuyanın kötü huyu düzelir kendisi nas indinde vakar ve tazime kavuşur. Ancak kendisine hamd ü sena olunan ve bütün varlığın delili birick ögülen yüce rab'dır. Her gün okumayı huy edinen ve vefkini yanından ayırmayan kimsenin Cenabı Hakk mertebesini yükseltir. İşlerini kolaylaştırır memursa mevkisi yükselir tüccar ise işleri ve kazancı fevkalade genişler meslek sahibiyse işinde yükselir.
 
58- El Muhsi zihin açıklığı verir idrak anlayış gelişir. Sonsuz da olsa bir bir her şeyin sayısını bilendir. Bu ism-i vird edinen kimselerde riyaziye çok inkişaf eder. Adedi az olan esmaları okurken başında Kelime-i Tevhid ilave etmek tesiri kat kat artırır ve sonuca götürür ve hafıza ve zekası fevkalade artar kuvvetlenir.
 
59- El Mubdi bütün işlerinde muvaffak olur işleri hayırlı olur. Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratandır. Bunun vefkini taşımak ve her gün daima okumak her teşebbüsünde başarı elde eder fikri büyükse inkişaf eder maddi ve manevi yardımlar kendisinden alıkonulmaz.
 
60- El Muid bozulan işleri düzelir açılır. Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar diriltecek olandır. Talibin koç, yengeç terazi ve oğlak burçlarından birisinde olduğu zaman bu vefki yazıp rüzgara maruz bırakırsan veya bir mahale asılır ve geri gelmesi istenen matlup bir kişiyi düşünerek hergün ve gece okunmaya devam edilirse kısa zamanda avdet eder ve döner o kimse sende muradına erersin.
 
61- El Muhyi kalbi imanla dolar irfan nuru artar işleri hızla açılır. Dirilten can veren, hayat ihsan buyuran. Kırk gün Halvet ve riyazatla yevmiye on bin kere bu ismi zikir edene fevkalede tecelliler edervaki olur ve tüm marazları çözer bu ilimler kendisine verilir hastalara şifacı olur dertlere dermandır.
 
62- El Mumit yarattıklarının ölümünü yaratan canını alan. Öldüren, yok eden mahveden, dilediği her varlıkta ölümü meydana getiren zat, demektir. Bu esma iki tarafı kesen keskin bir kılıç gibidir okundukça zuhurlar başlar hiç bir zalim zorba onunla karşılaşmak istemez karşılaşırsa kalbikorku ile dolar sebebini bilmeden ona karşı iyilik yapmak ister hizmet etmek,işlerini görmek için can atar. Kendisine karşı büyük bir hürmet ve saygı duyar ve kuzu gibi muti olur.
 
63- El Hay kesintisiz devam eden kalbi tevhid nuru ile dolar hayatı daimi bulur. Diriliği sonsuz olan, her şeye hayat ve can veren yüce Allah.Nefsini nefsiyle çarpıp okuyana kimsenin kalbinde hatyat-ı maneviye başlar. Bir çok şeyleri rüyasında görmeye başlar ve haber alır. Hastalara nefesi iksir gibidir hatıran gelen şeyler hemen olur herkes tarafından seviliretrafında Nurlar belirmeye başlar hayatı bolluk, sıhhat ve saadetle geçer.
 
64- El Kayyum bütün işleri müşkilatsız zahmetsiz olarak görülür. Gökleri, yeri ve her şeyi varlığıyla ayakta tutandır. Çok okuyanın her yerde sözü geçer her isteğini her yaratılmış seve seve yapar. Cenabı Hakk bu kuluna genişlik, bol rızık ve yüksek makamları verir. Göklerdeki esrar ve acayibat kendisine görünmeğe başlar. Yer altında ve denizlerde bilinmeyenler birçok esrar kendisine gösterilip öğretilir insanların içine gizledikleri sırları ona açılır.
 
65- El Vacid beden sağlına iyi gelir sağlıklı afiyette olur. Kadir ve şanı yüce pek büyük kerem sahibi cömertliği sonsuz olandır. Zikrine devam eden elindekini kaybetmez gitmesini istemiyosa asla elinden gitmez kayıp olmuş her hangi bir şeyse çok kısa zamanda o kaybını bulur ve eline geçer.
 
66- El Macid çok okuyanın malı mülkü genişler.Herkes sever malını bereketi artar kazancı bollaşır mülkü genişler sözü dinlenişr bir hale gelir kimse karşı gelemez her insan tarafından red olunmaz kermli ve cömertlik mertebesine ulaşır adedince okunması ve nefsiyel çarpmak ve günlük devam etmek gerekir.
 
67- El Vahid izzet vakar heybet azamet ihsan buyuran . Kadir ve şanı pek büyük, kerem sahibi ve cömertliği sonsuz olan beş vakit namaz peşine ebced değerince okursa malı kazancı bol mülkü geniş ve sözü her yerde nafiz olur bütün halk tarafından ziyadesiyle sevilir. Teklerin teki, zatında, sıfatında, işlerinde, isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı, yardımcısı ve benzeri olmayak var olan tek olan bir olan Allah. Vefkini üzerinde taşıyan daima bu isimle meşgul olan insanlar arasında izzet ve vekar vermesini dileyen kimse insanlar arasında her an izzet ve şerefe nail olur nereye giderse işleri görülür asla red olunmaz kimse fenalık kötülük yapamaz zarar veremez rabbın himayesindedir.
 
68- Es Samed kimseye muhtaç olmaz zahmet çekmez. Hacetlerin, isteklerin, murtaların verilmesi, ızdırapların giderilmesi için tek kapı, tek mercidir. Bunun zikrine müdavemet edenin içmek, yemek, uyumak gibi insanların tabii ve mübrem olan ihtiyaçlarında hiç bir zorluk çekmez meşakkat duymaz. Allah'tan başka hiç kimseye boyun eğmez maddi manevi her türlü elem ve ızdıraptan vareste kalır.
 
69- El Kadir istek ve talepte çok faydası görülür kimseden zarar görmez. Her istediğini istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapandır.Cenabı Hakk tan mehabbet isteyen çok okusun mutlak karşılını alır. Düşmanları asla eziyet edemez kötülük yapamazlarsözü dinlenir. Hiç görmediği bilmediği öğrenmediği bir sanatta dahi uzman ve usta öğretmen olur kusursuzca yapar meydana getirir.
 
70- El Muktedir hiç bir şeyden bıkmaz usanmaz her teşebbüste kazanır. Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden, her mevcudu kuvvet ve kudreti altında zebun ve mahkum eden tutan demektir. Bunun vefkini üzerinde taşıyan ve devamli virdini edenler her hususuda muvaffakiyet kapıları kendisine açık tutulur. Okuyan her hangi bir meslek sahibi erbabı olsun olmasın emsallerinden kat kat üstün iş ve asar meydana getirirler.
 
71- El Mukaddim zikre devam eden kudret aleminde kuvvet ve iktidar kabında tasarruf sahibidir. İstediğini öne geçiren, öne alan. Mukaddim esmasının vefkini mesut bir saate yazıp taşıyan zikrine devam eden sınada başarı elde eder matlubuna okursa matlub hasıl olur ve ona döner sevgi ve muhabbet aşkla gelir ve sevgisi bir ömür devam eder asla ayrılamaz.
 
72- El Muahhir istek ve talepte mutlak duaları kabul olunur. İstediğini geri bırakan, geciktiren demektir. Terakki ve tealisi istenmiyenin için Zuhal satinde kurşun bir levhaya vefk yapılır ve adedince okunur arzu edilen iş olur unutulmamalıdır hak etmeyene yapılan kendine döner.
 
73- El Evvel maksadı meramı olan çok okusun . Her varlığın halıkı ve evvelidir. Bu ismi çok okuyan devamlı bütün işlerinde başarı üstüne başarı elde eder. Bütün hacetleri gerçekleşir ve bütün duası kabul olur ve her dilği gerçekleşir asla red olunmaz duaları cenabı hakk her dilğini kendisine verir nefsini nefsiyle çarpıp okumak bütün müşküllerin çabuklaşmasına ve dileklerin kabulüne işaret eder
 
74- El Ahir devam edene düşmanlık edenler helak olur. Nihayetsiz, ve sonsuzdur. Bunun vefkini tabağa yazıp esma virdini tamamladıktan sonra konuşamayan bir çocuğa veya sonradan herhangi bir sebeble dili tutulmuş kimseye ve kekemelik olan bir şahsa yedi gün içirilir günlükde zikrine devam edilirse az zamanda halas olur bu ameliye kendisine yapılan kimsenin zihninde fevkalade inkişaf hasıl olur.
 
75- Ez Zahir gizli işler açılır aşikar olur. Aşikar, her yerde tasarrufuyla, gücüyle, kudretiyle, azametiyle, azamet ve kibriyasıyla tecelli eden, görünen, demektir. İşlerinin ve isteklerinin neticelerini öğrenmek isteyen bir kimse yatsıdan sonra iki rekat namaz kılıp arkasında değerince okusun ve ya rabbel aziym inayet ve ihsan kapına geldim Zat-ı Ecelli A'lândan şu iş ve muradımın neticesini bana ve müşkilimi aşikar bir surette göster ve hal buyur diye dua et.
 
76- El Batın duası kabul olur kalbi geniş ve batını münevver olur. Gizli görünmeyen demektir. Bir arabi ayın 13,14.15, günlerinde porselen bir kaseye ismi şerifin vefkini yazıp etrafına adedince esma yazılır ve yedi gece devamlı zikiriyle meşgul olunur ve zemzemle yoksa yağmur suyu ile mezkur kaptaki esma ve vefk silinir içilirse keşfi açar dünyada olan her şeye muttali kılar.
 
77- El Vali herkese heybetli görünür herkes korkar itaat edici olur. Bütün varlığını ve sonsuz mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare edendir. Halkı idare eden bir makamda oturan kişi bu ismi-i şerifi okumaya devam ederse Cenabı Hakk bu zatı herkese sevdirir sözünü, halk üzerinde tesirli kılar ve herkes seve seve isteklerini yerine getirir kimse karşı gelemez.
 
78- El Muteal hakimler amirler yanına giderken hürmet itibar görür. Yaratılmışların, kendisi hakkında akıl ve idraklarının mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan pek üstün ve her eksiklikten münezzeh ve uzak olan zat,demektir. Bu ismi çok okuyan devlet idaresinin hangi mertebesinde olursa olsun müracat ettiği zaman büyük bir hürmet ve sevgi görür istekleri kolay kabul olunur işleri yapılır.
 
79- El Berr lütüf ve kereme nail olur güne gün nimeti gelir. Kullarının suçları hakkında müsamahakâr, iyilik ve ihsanı sınırsız derecede bol olan zat. Deniz kara ve hava seyahatlerinde bu ismi okıyan emniyet ve sıhhatle istenilen yere yolculuk seyahat eder. Gelebilecek tüm afetlerden korunur hıfz olunur himaye altına girer.
 
80- Et Tevvab her beladan korunur hacetleri kabul olur. Tevbeleri kabul buyurup, günahları bağışlayandır. Geçimi dar olan kimse her gün adedince esmayı okumaya devam ederse çok kısa zamanda Cenabı Hakk hiç ümit etmediği bir yerden onu feraha ve bolluğa kavuşturur. Kötü huyları olan kişilere tabağa vefki yazılır ve adedince yedi gün okunur ve zemzem yagmur veya memba suyu ve gül suyu kullanıp silinir ve içirilirse kötü huylarını terk eder.
 
81- El Müntekim zalimin zülmünden ve düşmanın şerrinden mahfuz olur korunur. Acizlerin alamadıkları intikamlarını kendilerine zulüm edenlerden acizler hesabına bizzat alan, suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezalara çarptıran, demektir. Bu ismi şerifi zikir eden kimseye hiç bir zalim kötülük edemez kötü fena düşünenler kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşerler.
 
82- El Afuv çok okuyan iyi ahlak sahibi olur. Pek çok suçları lutuf ve merhametiyle afüv buyuran demektir.Zikrini bunla yapan kimselere Cenabı Hakk iyi ahlaklarla huylandırır. Suçlarını bağışlar rızkını bollaştırır ümid etmediği yerlerden kapıları açar kalp huzuru verir. Mahpussa çok okuyan haksız yere buna kötülük edenler bile yardımcı olur ve kurtulmasına vesile olunur kimse lehinde kötü konuşamaz ve dünyanın kötülüklerinden ve ızdıraplarından mahfuz olur.
 
83- Er Rauf her gören sever tüm insanlar sever merhametle nazar eder . Çok acıyan, çok şevkatli, çok merhamet eden zat demektir. Bu esmayı zikredende kalbinde incelik, yumuşaklık, hilmiyet, şevkat ve merhamet hasıl olur. Herkes onu sever. En zalim en katı kapli bir adam bile incelik le ona meyleder mehabbet eder. Ona kötülük fenalık edemez yapmak istese bile gücü yetmez insanlar hayvanlar bile vahşileride ona sevgi muhabbet gösterir zarar veremez kendisine boyun eğer.
 
84- Malikül Mülk rütbesi yükselir mülkü çok olur. Mülkün ebedi sahibi var olan tek olan bir olan allah demektir. Bu isimle çok haşir neşir olan herkes mal mülkünde fevkalade imtiyazlara nail olur vazifesinde, işinde, ticaretinde, sınıfında sivrilir ve yükselir. Kesesi daima dolu olur mal ve kazancına zarar gelmez Allah daima kendisini ziyandan korur her türlü fenalık zarar, yangın, tufan ve çeşitli felaketlerden korur.
 
85- Zül Celali Vel İkram hem büyüklük sahibi hem de fazıl ve kerem sahibidir. Dünya işlerinde bütün işleri kolaylıkla tamamlar. Malikül mülki zül celali vel ikram ism-i şerifi (25) yirmi beş harftir Güneş'in şerefinde yani Koç burcuna girdiğinde (19) ondokuz gün sonra (25) yirmibeş haneli vefki bazı çocuklar doğarken üzerlerine sarılı olan tulum,duvak, (nikap) denilen ince deriyi parçalamadan tabaklayıp kuruttuktan sonra üzerine yazıp hadid süresinide ilave edip (21) yirmi bir kere (25) yirmibeş Mülk süresi okunup üzerinde taşınırsa o kimseye kurşun isabet edemez etsede tesir etmez.
 
86- El Muksit Bütün işleri denk ve birbirine uygun ve her şeyi yerli yerinde yapan zat demektir gazap ve hiddet gidericidir çok tesirlidir. Huysuzluk ve haşaralık eden çocuklara vefki yazıp etrafınada adedince lafzai celal yazmak ve kendi esması ve üzerinde taşıtmak okunup huysuz cocuğun üzerinde oldu sürece iyi huya çevirir. Bütün fena huyları terk eder ve iyi bir insan olur.
 
87- El Cami İstediğini, istediği zaman istediği yerde istediği anda toplayan demektir köle veya eşi kaçan veya bir şeyi zayi olan tam itikadle okursa kaybı gelir. Cami ismi şerifinin adedi yaştan kurudan her şeyi içinde hıfz ve beyan buyuran Kur'an-ı Kerim'deki sürelerin adedi kadar olduğu gibi Cebrail İsrafil Mikail Azrail Aleyhisselam hazretinin isimlerinin ilk harfleri oldugundan vefklerde bile dört köşeye bu melekler yazılması unutulmamalıdır.
 
88- El Gani Zenginliğinin hudud ve ölçüsü olmayan ve bütün yaratılmışlardan müstagni olan zat demektir devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi ile ganileşir zengin matlup olur. Cenabı Hakk çok okuyana vird edinene hiç ümit etmediği yerden rızık ve servet verir. Ve bunlara götüren yolları kapıları açar. Maişetinde büyük değişiklik zuhura gelir herkesin kalbi sevgi ile meyil eder mülkü artar.
 
89- El Muğni İstediğini istediği anda istediği kadar zengin edendir çok okunursa rızkı bol işlerinde kolaylık ihsan buyurur. Arabi ayın (15) on beşinci günü vefkini yapan en uygun en mesud satinde ve taşıyan kimse servet ve muvaffakiyet hususunda büyük süprizle karşılaşır. Şeref ve itibarı artar cüzdanı hiç boş kalmaz daima dolu ve kabarıktır. Cenabı Hakk her zorluğu kolaylaştırır, her darlığı genişletir, her yokluğu varlığa çevirir.
 
90- El Mani Bir şeyin meydana gelmesine, zuhur etmesine meydan vermeyen, hükümlerine karşı durulamayan demektir devamlı okuyan korktuğu çekindiği şeylerin hepsinden emin olur. Zulmünden vaz geçmeyen, söz ve nasihattan anlamayan, gayri kabili ıslah, cebbar bir zorbanın şerrinden emin olmak isteyen kimse sayısınca beş vakit namaz peşlerine çok okusun mutlak o kişiden gelebilecek tüm tehlikelerden emin olur ve korunurhala devam ederse düşmanın bütün mekri hileleri, kötülük ve zorbalıkları hep kendi aleyhine döner.
 
91- Ed Darr Elem ve mazarrat verici şeyler yaratan demektir.Düşmana çeşitli hastalıklar verdirmek hususunda elverişlidir. Bu ismi şerif Allah'ın kullarına mazarrat veren başlarına bela olan, kimselere türlü kahırlar ve belalar göndermek hususunda Cenabı Hakka yalvarılacak esmadır. Yahut o kuluna bir bela, bir hastalık yada ıslahı hal eder. Asla beddua etmeyin zorda mecburda kalmadıkça. 
 
92- En Nafi Devamlı sürette bütün mahlukatına hayır ve menfaat verici şeyler yaratan gerek sıhhat gerekse maişet zaruret halinde olan sıkıntı ve darlıktan kurtarır. Bu ismi şerifi devamlı sürette fasıla vermeden okuyan kimse elini her hangi bir ağrıyan yere koysa ordan ağrı biiznillah yok olur ve o kimse hastalıktan sıhhate afiyete döner. buna devam eden kimseler maddi manevi bütün zaruretten ve yoksulluktan kurtulur.
 
93- En Nur Bütün alemleri, bütün mukevvenatı nurula nurlandıran, bütün varlığa akıl, iz'an, idrak veren aydınlatan devamlı okunursa okuyanın kalbi iman nuru ile dolar dini güneş gibi parlar nur yayar. Cenabı Hakknur-u imanla ve ziya-i hikmetle doldurur. Her mecliste sözü geçer herkes tarafından sevilir hürmet sevgi saygı görür ve karşılanır. Her işin doğrusunu ve hayırlısını görür fikirlerinde daima isabet üzere olur.
 
94- El Hadi Cemal tecellisine mazhar buyuran, istediği kulunu tevhide ileten,Allah katında halis ve makbul olan islam dinine yönelten. Her şeye istikamet ve yön verendir hidayete erdiren demektir çok keskindir imanı güçlendirir. Bu ismi çok okuyanın aile ve çocukları kendisini sever ve itaat ederler. Her hangi bir vazifeli de bu ismi şerife devam ederse emir ve idaresi altında bulunan billimun memur ve müstahdemler de kendisine sevgi ve muhabbetle itaat eder emirlerini yerine getirirler.
 
95- El Bedi Emsalsiz, örneksiz ve misalsiz hayret verici alemleri yoktan var edip icad edendir işinden memuriyetin den olmuş okursa işine döner. bu isme önem verenler kendi sahasında başkalarının katiyen nail olamayacağı terakki ve inkişaflara nail olur. Daima Cenabı Hakkın yardımına nail olur yaptığı işler kıymet kazanır icatlarında muvaffak olur kalplerinde hikmet pınarları kaynar kimsenin bilmediği ilimlere vakıf olur ve icad geliştirir.
 
96- El Baki Varlığının hiç sonu olmayan, diriliği hiç aksamadan ve sonsuz sürette devam edip gidecek olan, beladan afattan emin olur ruhani marazlardan mahfuz olur. Murat ve dileklerin kabul olmasını dileyen kimse fasıl vermeden virdine devam etmelidir. Bir eve veya mağaza yada fabrikaya konulan böyle bir vefk orasını her türlü kaza ve belalardan yangından, iflas vesaire gibi felaketlerden muhafaza eder. Bir ağaca asılırsa ağaç hem bol meyve verir hemde çürümez.
 
97- El Varis Yaratışta ve mevcudatta olan her şeyin netice itibariyle sahip ve maliki hakikisi demektir sayısınca okunursa mal mülk sahibi eder. Uzun ömür, bol kazanç, çok mal, ve mülk yüksek şan ve şeref, büyük bir kudret ve nüfuz ihsan buyurur. Bu ismi şerifin vefkini şerefi Kamerde yazıp üzerinde taşıyarak her gün adedince zikir etmek tesirini çabuklaştırır her yerden bol rızık gelir boluk içinde olur yokluk nedir bilmez.
 
98- Er Reşid Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akibete ulaştıran demektir nefsine düşkün olan kimseler okumaya devam ederse nefisleri terbiye olur.bu esmai ilahinin vefkini kırk gün boyunca bir kaba yazıp üzerinede adedince okuyup suile silip içki, kumar, zina gibi ruhi sapıklıklara müptela olanbir kimseye içirilirse Allah'ın izniyle bu sapkınlardan vaz geçer tiksinir ve kurtulmasına vesile olur. Ağır,vakur bir insan olur Zahiren ve Batınen ahlakı güzelleşir. Nadim olacağı işleri artık yapmaz.
 
99- Es Sabur Hudut ve ölçüsüz sabrı olan Allah Azimüş-şanın bir ismidir müşkülat zamanında ona sabır ve sebat ihsan buyurur. Ehli zikir ve riyazat yapanlar için okunması mutlak olan bir esmadır. Bu ismi şerifin vefki güneş'in Boğa, Arslan, Akrep ve Kova burçların dan birisinde bulunduğu vakit altın veya gümüş bir levha üzerine yazılmalı ve daima boyunda taşınmalıdır. Her gün sayısında esmaya devam edilmelidir Sabır ve Zaferin muvaffakiyyetin anahtarıdır. Sabır edebilmek müşkülatlara katlanmak Cenabı Hakk'ın kullarına ihsan buyurduğu imtiyazların en seçilmişidir