Esma-ül Hüsna 99 esma, Allah'ın isimleri, Esmaül Hüsna Şerhi


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Esma-ül Hüsna Cenab-ı Hakk'ın seçilmiş isimleri. Allah'ın isimleri sayısızdır. biz ancak Kur'anı Kerim vasıtası ile bildirilenleri biliyoruz bu isimlerde (99) dur. Hakkında hadisi şerif mevcuttur . Bu isimlerin hepsini lafzayı celal (Allah) olan ismi nefsinde toplar. Allah ismi'de Hû isminde mevcuttur. Onun için bu iki isme (ismi zat) denmiştir. Muhittin arabi, Şeyh İsa gibi harf ilmi ile uğraşanlar bu isimleri yıldız ve günlere bölerek tasnif etmişlerdir.

Hz. Adem bu isimleri öğrenince  afakta ve enfüste (içte ve dışta) hadisatı tatbik edince meleklerden üstün oluyor ayet ve ademe Allamel Esmaül Hüsna ve  o vakit Allah'ın emanetini yükleniyor, kabul ediyor. İslam  bilginleri her bir esmanın sayısını ebcedi kebir hesabıyla çıkartmışlar ve o ismi ne şekilde hangi işte buyuruğu üzere herhangi bir işte sıkıntıda kalan bir insan  o işle alakalı esmayı adedi kadar, gününde okursa işinde muvaffak olacaktır, okunacak isim manasına bakarak şeçilecektir. Esmaül Hüsna şerhi için bir hadisi şerifde Ebu Hüreyyenin rivayet etti şöyle buyruluyor. Allahı'ın 99 ismini ezberleyerek cenneti ef'ale, havas ve mana ile tahallük itibariyle ezberleyerek Cenabı Hakkın kendisine mahsustur. Cuma günü bir liyatı esmaya kavuşmakla cenneti zat'a girerler. Allahın ahlakıyla ahlaklanınız onun sıfatıyla sıfatlanınız.

1- Allah  lâfza i celal bütün isimleri kendinde toplar ismi azamdır ve ismi cami dir. Allah ismi şerifi bütün isimleri nefsinde toplayan bir isim olup cenneti sıfata, hasül havas hakikat itibariyle okuyanlar Evliya zümresine girmeye hak kazanırlar. Cuma namazından evvel hastaya 200 kere okunsa eceli gelmemişse iyileşir.
2- Er Rahman   bu ismi okuyan her kim okursa dünya ve ahrette hak'kın lütf'u keremine mazhar olur. manası dünyada bütün mahlukata nimet verici 298 kere yazıp veya vefkini yapıp taşıyan kimse her türlü afattan muhafaza olur.  Bir haneye misk ve zafiran ile yazıp konulsa o hane sahibi fena ahlakını terk edip iyi huy sahibi olur.
3- Er Rahim bu ismi zikredenin duası dergâhı ilâhide kabul olur. Ahirette müminlere ihsan edici adedince yazılıp suyu ağaç köküne dökülse meyvası çok olur. Yazılı suyu bir şahsa içirilse sevgi ve muhabbet husule gelir.
4- El Melik Görünen ve görünmeyen bütün mülkün sahibi mülk ve saltanatı devamlı olandır. Bütün varlıkların sahibi. Zeval  vaktinde 100 kere okumaya devam eden kimsenin sıkıntısı, kederi gider.  Fecir'den sonra 120 aded okuyan zengin olur.
5- El-Kuddûs bu ismi okuyan şehvetlerden arındırır kalbi hüsnü ahlak ve nuraniyetin sırları ile dolar. Pek  mukaddes, temiz olan, 170 kere günde okuyanın ve devamlı zikrine ara vermeden sürdüren kişinin işleri düzelir ve devamlı iyiye gider ve ayrıca ruhani zevklere erişir.   
6- Es Selam bu ismi okuyana cemi afat ve belalardan emin ve mahfuz olur. Selamate eriştirici, adedince hastaya okunursa şifadır. Vefki yapılırsa hayalet görenlere, korkanlara takılırsa çok iyi gelir.
7- El Mü'min ismi azamı her gün sabah vakitleri sayısınca okuyan sıkıntıya düşmez Allah tarafından yalandan ve küfürden muhafaza olur. Emin kılıcı, sığınanlara rahatlık veren sayısınca okunursa her türlü tehlike ve fenadan korunur.
8- El Muheymin  esmai camiadandır rabbîn gizli sırlarına vakıf olur. Her zerreyi muhafaza  edip koruyan gözetendir çok okuyanın şerefi artar, ulviyeti yükselir.
9- El Aziz  bu esmayi okuyarak evinden çıkan din ve dünya izzetine nail olur. Her şeye galip olan, kırkgün ara vermeden sayısınca okunursa borçtan kurtulur, zenginliğe kavuşur, kimseye muhtaç olmaz asla.
10- El Cebbar bu zikri devam edenin kaffe i nas indinde herkes sever itaat eder.  İsteğini zorla yaptıran, kırk gün devamlı bir şekilde okuyan zulumdan kurtulur ve her muradı yerine gelir.

11- El Mütekebbir Cuma günleri baslayıp adedince cenabı hak bela ve afattantasallut ve tecavüzden korur.
12- El Halik  hacetlerin arzuların yerine gelmesinde bu ismi nefsi ile çarpıp okumak isteklerin arzuların gerçekleşmesine sebebdir.
13- El Bari bu ismi şerifin vefkini taşıyan devamlı okuyan bütün müşkülünü hallolur ağır ve güç olan şeyler hafif gelir.
14- El Musavvir bu ismi celil yazıldıktan sonra daima çocuk düşüren taşırsa düşük yapmaz.
15- El Gaffar zikrini çok eden nasın insan gözünden ihtifa eder harb kavga sıkıntılar müşkilat çözülür.
16- El Kahhar bu ismi şerifle beddua keskin bir kılıçtır cok dikkat ister hak  etmeyene okunursa kendine döner.
17- El Vehhab ismi şerifini okuyan rızkı bol maişeti geniş olur.
Er Rezzak rızkın bol olması için ebcedince beş vakit okumak gerekir kapalı kapıları açılır.
18 El Fettah  çokca okuyan hayır kapıları kapalı kapılar açılır darlık sıkıntı nedir bilmez.
19- El Alim bu esmayı şerife okumak unutkanlık nedir bilmez zihni açılır gizli sırlara vakıf olur.
20- El Kabîz   devamlı okuyanda sırrı celâl  galebe eder.

El Basıt   bu isme devam eden korkaksaemin olur korkular çıkar endişe yok olur.
El Hafid yukardan aşağı düşüren dereceleri düşüren.
Er Rafi bu ismin vefkini taşıyana insanların yanında kadri büyük olur rızkı bol mertebesi yüksektir.
El Muiz çok okuyanın zilleti izzete döner kalbi güçlü olur.
El Muzil tam mana ile devam edenin düşmanı zelil hor ve hakir olur.
Es Semi nefsi ile çarpıp okuyanın her türlü duası indi ilahide kabul olur asla red olunmaz.
El Basir gizli umuru gizli hususlar açılır gözü güçlenir yolu açılır.
El Hakem çok okuyanın sözü dinlenir tesirli olur muradı gerçekleşir.
El Adl sürekli okuyan kalplerine feyiz gelir adeletli olurlar.
El Latif ara açmak kalpleri celb ve tesir etmek sevdirmek gibi işlerde  keskin bir kılıçtır.
El Habir vefkini yastına koyup bu ismi uyuyana dek okursa ne ise dileği rüyasında görür.
El Halim  çok kızgın sinirli insan üzerine okununca sukunet bulur ve yumuşEl Azim bu mübarek ismi devamlı okuyana korktuğu çekindiği şeylerden hıfz yani korunur.
El Gafur bir birine düşman olan kişilerin vefkini yazıp taşıyan barışır araları düzelir ve ismi de okuması gerekir.
Eş Şekur çok okuyanın nimeti refahı artar işleri kolaylaşır.
El Aliyyu başkalarına karşı okunursa zelil ve hakir olmaktan muhafaza buyurur her gören sever.
El Kebir   okuyana muhabbet büyüklük ihsan buyrulur.
El Hafiz   bu esmayı çok okuyan korku telaş ve bütün fenalıklardan emin olur koruyucu bir  hicabdır.
El Mukit çok okuyanın rızkı bol olur eşyasından hiçbir noksanı olmaz.
El Hasib düşmanı alt etme yenme rızkı geniş kötülüklerden emin ve mahfuz olur.
El Celil kendi ismiyle çarpıp okuyan nasın insanın nazarına insanların kem gözüne azimli heybetli görünür kıymetini bilin çok okuyun.
El Kerim zikrine devam edene cenabı hak  yorulmadan meşakket çekmeden rızkını verir.
Er Rakib çok sırlara vakıftır zahiri ve batını keşifler açılır.
El Mucib devamlı okuyanın tüm duaları kabul olunur.
El Vasiu devamlı okuyanın rızkı bol ilmi geniş olur.
El Hakim emirleri kelamı ve bütün işleri hikmetli doğru olan.
El Vedud devam edenlerin herkes tarafından sevilir ruhlar çok severler mıknatıs gibi çeker .
El Mecid zikrini devam ettirenler insanlar yanında yükselir herkes sever rızık sorunu olmaz.
El Bais devamlı okuyanın bütün hacetleri gerçekleşir.
Eş Şehid zikrine aksatmadan devam edenlerin şehadet nimetine mazhar olurlar.
El Hak gizli sırlar açılır kötülüklerden uzaklaşır muteber bir insan olur.
El Vekil çok okuyan zengin olur ümit etmediği yerlerden rızık gelir.
El Kavi çok güçlü çok okuyan ruhu ve bedeni güçlenir.
El Metin  zayıf takatsız olan çok okursa güçlenir.
El Veli gece uykusunda korkan korkmaz geç yürüyen çocuk çabuk yürür okunursa üzerine .
El Hamid çok okuyanın kötü huyu düzelir kendisi nas indinde vakar ve tazime kavuşur.
El Muhsi zihin açıklığı verir idrak anlayış gelişir.
El Mubdi bütün işlerinde muvaffak olur işleri hayırlı olur.
El Muid bozulan işleri düzelir açılır.
El Muhyi kalbi imanla dolar irfan nuru artar işleri hızla açılır.
El Mumit yarattıklarının ölümünü yaratan canını alan.
El Hay kesintisiz devam eden kalbi tevhid nuru ile dolar hayatı daimi bulur.
El Kayyum bütün işleri müşkilatsız zahmetsiz olarak görülür.
El Vacid  beden sağlına iyi gelir sağlıklı afiyette olur.  
El Macid çok okuyanın malı mülkü genişler.
El Vahid   izzet vakar heybet azamet ihsan buyuran .
Es Samed kimseye muhtaç olmaz zahmet çekmez.
El Kadir   istek ve talepte çok faydası görülür kimseden zarar görmez.
El Muktedir hiç bir şeyden bıkmaz usanmaz her teşebbüste kazanır.
El Mukaddim zikre devam eden kudret aleminde kuvvet ve iktidar kabında tasarruf sahibidir.
El Muahhir istek ve talepte mutlak duaları kabul olunur.
El Evvel maksadı meramı olan çok okusun .
El Ahir devam edene düşmanlık edenler helak olur.
Ez Zahir gizli işler açılır aşikar olur.
El Batın duası kabul olur kalbi geniş ve batını münevver olur.
El Vali herkese heybetli görünür herkes korkar itaat edici olur.
El Muteal hakimler amirler yanına giderken hürmet  itibar görür.
El Berr lütüf ve kereme nail olur güne gün nimeti gelir.
Et Tevvab her beladan korunur hacetleri kabul olur.
El Müntekim zalimin zülmünden ve düşmanın şerrinden mahfuz olur korunur.
El Afuv çok okuyan iyi ahlak sahibi olur.
Er Rauf  her gören sever tüm insanlar sever merhametle nazar eder .
Malikül Mülk rütbesi yükselir mülkü çok olur.
Zül Celali Vel İkram dünya işlerinde bütün işleri kolaylıkla tamamlar.
El Muksit   gazap ve hiddet gidericidir çok tesirlidir.
El Cami  köle veya eşi kaçan veya bir şeyi zayi olan tam itikadle okursa kaybı gelir.
El Gani devam edenler yaratılmışa muhtaç olmaz rabbın lütfü keremi ile ganileşir zengin matlup olur.
El Muğni rızkı bol işlerinde kolaylık ihsan buyurur.
El Mani korktuğu çekindiği şeylerin hepsinden emin olur.
Ed Darr düşmana çeşitli hastalıklar verdirmek hususunda elverişlidir.
En Nafi gerek sıhhat gerekse maişet zaruret halinde olan sıkıntı ve darlıktan kurtarır.
En Nur  kalbi iman nuru ile dolar dini güneş gibi parlar nur yayar.
El Hadi   hidayete erdiren demektir çok keskindir imanı güçlendirir.
El Bedi   işinden memuriyetin den olmuş okursa işine döner.
El Baki beladan afattan emin olur ruhani marazlardan mahfuz olur.
El Varis  mal mülk sahibi eder.
Er Reşid nefsine düşkün olan kimseler okumaya devam ederse nefisleri terbiye olur.
Es Sabur müşkülat zamanında ona sabır ve sebat ihsan buyurur.