Cinlerden korunma dua ve ayetleri, Cinler,


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Fatiha Sûresi
Bismillâhirrahmanirrahiym
Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn 
Hamd, âlemlerin Rabbi, merhametli olan, merhamet eden ve Din Günü'nünsahibi olan Allah'a mahsustur (Allahım!) Ancak sana kulluk eder veyalnız senden yardım dileriz Bizi doğru yola, nimete erdirdiğin kimselerin, gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir
 
Kevser Sûresi 
Bismillâhirrahmanirrahiym
İnnâ a'taynâkelkevser Fesalli lirabbike venhar İnne şânieke hüvel'ebter 
(Ey Muhammed!) Doğrusu sana pek çok nimet vermişizdir Öyleyse Rabbiniçin namaz kıl, kurban kes Doğrusu adı, sanı ortadan kalkacak olan,sana kin tutan kimsedir
 
İhlas Sûresi
Bismillâhirrahmanirrahiym
Kul hüvellâhü ehad Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad 
(Ey Muhammed!) De ki: O Allah bir tektir Allah her şeyden müstağni veher şey O'na muhtaçtır O doğurmamış ve doğmamıştır Hiç bir şey O'nadenk değildir
 
Felak Sûresi 
Bismillâhirrahmanirrahiym
Kul e'ûzübirabbilfelak Min şerri mâ halak Ve min şerri ğasikın izâ vekab Vemin şerrinneffâsâti fil'ukad Ve min şerri hâsidin izâ hased 
(Ey Muhammed) De ki Yarattığı şeylerin şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden, hasedettiği zaman hasedçinin şerrinden, tan yerini ağartan Rabbe sığınırım 
 
Nâs Sûresi
Bismillâhirrahmanirrahiym
Kul e'ûzü birabbinnâsi Melikinnâsi İlâhinnâs Mirşerrilvesvâsilhannâs Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi Minelcinnetivennâs 
(Ey Muhammed) De ki İnsanlardan ve cinlerden veinsanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden,insanların Tanrısı, insanların hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Felak ve Nâs sûresi iki koruyucu muavvizeteyn denir.
 
Ayetü'l-Kürsî
Bismillâhirrahmanirrahiym
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû
illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Allah, kendinden başka hiçbir ilâh bulunmayan (Allah)'dır.
O, Hayy ve Kayyûm'dur.
Onu ne bir uyku yakalar, ne de bir uyuklama.
Göklerde ve yerde bulunanların hepsi onundur.
Onun izni olmadan katında hiç kimse şefaat edemez.
O, (kullarının) yapmakta oldukları şeyleri ve önceden yaptıklarını bilir.
Onun dilemesi hariç, insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
Onun kürsüsü, gökleri ve yeri içine alır.
Onları koruyup gözetmek, kendisine ağır gelmez.
O yücedir, büyüktür. (Bakara 2/255
 
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahiymîn
 
Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver Bizi ateş azabından koru 
Allâhümme Salli 
Allâhümmesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd 
 
Allah'ım! Muhammed'e veMuhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de
 
Euzu bikelimatillahittammati min gadabihi ve ıkabihi ve min şerri ibadihi ve min hemazatişşeyatani ve en yahdurun.
Allahümme inni euzu bi vechikel kerim ve kelimatiket tammati min şerri ma ente ahizun bi nasiyetihi allahümme ente tekşifu elmeseme vel muğrem allahümme innehu la yuhzen cendük vela yuhlef vadek sübhaneke ve bihamdike vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim ve sallallahü ala seyyidina muhammeden ve ala alihi ve sahbihi ve selem.
Euzü bi kelimatillahit tammati min şerri mah alaka vezeree ve bere ve min şerri ma yenzilü mines semai ve min şerri ma yarücü fiyha vemin şerri fitnetilleyli ven nehari vemin şerri külli tarikan illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman