Celcelutiye Havas Duası


Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.

Bismillahirrahmanirrahim
Bade'tü bismillahi ruhubihihtedet ila keşfi esrarın bi batınihin tavet.
Ve salleytü fissani ala hayri mürseliyn Muhammede men zahat dalalete vel galet.
İlahi lekad aksemtü bi ismike daiyyen bi acin ve ma hucin celet fetecelcelet.
Seeltüke bi ismil muazzami kadruhu ve yessir umuri ya ilahi bi dalmahat.
Ve ya hayyü ya kayyumu adüvvün raciyen bi acin ehucin celcelutin helhelet.
Bi samsamin tamtamin veya hayre bazihin bi mihraşin mihraşin bihin naru uhmidet.
Bi acin ehucin ya ilahi muhevvecin veya celcelutin bil icabeti helhelet .
Li tuhye hayatal kalbi min denesin bihi bi kayyumin kamessırrı fiha ve eşrakat.
Aleyye ziyaün min bevariki narihi elaha ala veçhi senaü ve ebrakat.
Ve subbe ala kalbi şeabibe rahmetin  bi hikmeti mevlanel kerimi fe entakat.
Ehatat minel envarü min külli canibin ve heybetü mevlanel aziymü bina alet.
Fe bellığni kasdi ve külle mearibi bi hakkı hurufin ya ilahi teccemmeat.
Bi sırrı hurufin adiat fi azimeti bi nuri senail ismi verruhu kad alet.

1- Efidli minel envari feyzate müşrikin aleyye ve ahye meyte kalbi bi taytagat.
2- Ela ve elbisni heybeten ve celaleten ve küf yedel ed'dadi anni galmehet.
3- Ela vahcibni min adüvvin ve hasidin bi hakkı şemahın eşmahin sellemet semet.
4- Bi nuri celali bazihin ve şerentahin bi kuddusi berkutin bihiz zulmeti encelet.
5- Ela vakdı ya rabbahü bin nuri haceti bi nuri eşmuhin celiyyen merkuyyen kad enkadat.
6- Bi yahin veya yuhin nemuhin esaliyyen veya aliyyen yessir umuri bi saysalet. Ve emcini yazzelcelali kerimen, bi esrari Aliymün ya haliymün bike encelet. Ve hallisni min külli hevlin ve şiddetün bi nassı hakimin katıassırrı esbelet. Vahrüsni ya zelcelali bi kafi kün eya habirel kalben kesiri menin cebet. Ve sellim bi bahrin va'tini hayre beriha fe ente melazi vel kürubi bike incelet.
7- Ve subbe aleyyer rızka subbet rahmetin fe ente fecael alemine velev tagat.
8- Ve fi havsemin ma'a devsemin ve berasemin tehassatü bil ismil aziymi minel galet.
9- Ve ellif kulubel alemiyne cemiha aleyye ve eatıil kabule ve eşmahat.

10- Ve yessir umuri ya ilahi ve eatıni minel iziz ve ulya bi şemhin ve eşmahat. Ve esbil aleynes sitre veşfi kulubena fe ente şifaün lil kulubi minel gaşet. Ve bariklena Allahümme fi cemii kesbina ve halle ukudil usri bi ya yuin irtehat. Bi yahin veya yuhin veya hayre bazıhin ve ya mevlanel rezzaku min eudihi nemet.