Medyum

ve medyumluk hakkında tüm merak ettiklerinizi, cevap bulamadığınız tüm sorunlarınızı bana buradan sorabilirsiniz.
Medyum Kenan Teke sizlerin mutluluğu amaçlı olarak gelecekten hissiyat yapmakta ve sizlere bilinmeyeneleri söylemektedir.Besmele'nin Sırrı : Rahman ve Rahiym olan Allahın adıya;
Besmeleni sırrı ve faziletleri hakkında mushaflarda İki türlü Besmele vardır. Biri sure başlarında yazılan müstakil Besmele, diğeri ise Neml suresinde bir ayeti temsil eden Besmele'dir. a) Sure başlarındaki her besmele, o sürenin birer ayetidir. b) Neml süresindeki Besmele  ayetinin dışında kalan Besmeleler, kur'an'dan değildir, teberrük için yazılmıştır. c) Sure başlarındaki Besmeleler, başlı başına birer ayet olarak Kur'an'dandır Surelerin hiç birinden  bir bölüm değildir. Sure aralarını ayırmak ve surenin önemini teyid için nazil olmuştur. Bu görüşü Hanefi mezhebinin görüşüdür ve en sıhhatli olanıdır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın  ismiyle başlarım anlamına gelen Besmele, fazileti bizzat Kur'an'la vurgulanan mübarek bir ayettir. Kesilen hayvanların yenmesinde çekilen  Besmeleye bağlayan Kur'an, eşyanın  hareket  ve durmasının da, Allah'ın yüce adıyla olduğuna işaret etmektedir. Enam 118; hud41. Peygamberimiz (s.a.v.) , çok sayıda hadisiyle besmelenin sırrı ve faziletlerini anlatmıştır. hadislerden öğrendiğimize göre, besmele her kitabın anahtarıdır, surelerin tacıdır. Besmele kitabın anahtarı olunca namaza ve okumaya Bismillahi'r-Rahmani'r-Rahim başlanmalıdır. Besmele ile İsmi Azam arasında iki büyük bir yakınlık vardır. Bu yönüyle Besmele Allah (c.c.) isimlerindendir
Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ın arslanı Hz. ali ben besmele-i şerifenin altındaki noktayım Besmelenin sırrı ve manası için; Hz. Emir sultan ise besmelenin sırrı  hakkında şöyle dedi. Besmele kısa bir cümledir; içinde pek çok mana mevcuddur taşıdığı mana (sır) yönünden çok uzundur. Bismillahirrahmanirrahim de üç harf vardır. (Be), (Sin), (Mim) dir ki. Be Allah bekasıdır. Sin Mü'minler üzerine selamdır. Mim ise Ariflere muhabbettir. Allah (c.c.) tüm yaratılmışların yaratıcısıdır. Eğer canlı veya cansız birinin yaratılmasında aciz olsa idi; O na Halık yaratıcı denilmezdi. Errahman, tüm yaratılmışların rızıklarını verendir; eğer bir tek yaratılmışın rızkını vermekten aciz olsa idi Rahman denilmezdi. Errahim gafir cümle halaiktir ki yani yaratılmışların günahlarını örtendir. Eğer birinin rahmetinden aciz olsaydı rahim denilmezdi. Yalnız şuna işaret edelim ki, gafirlik sıfatı ehl-i İslam içindir.Besmelenin sırrı hakkında hemen tekriren işaret edelim ki (Be), beka ullahdır. (Külli men aleyha fanin ve yebka vechü rabbike zülceleli vel ikram). (Sin) sakidir mü'minlere. (Ve sekahüm Rabbühüm şaraben tahuren).Ve (Mim) mü'minlere mülakidir. (Ve lekkahüm nadreten ve sururen). Bazı müfessirler (Sin) ya Azrail veya İsrafil (a.s.) lardır demiştir. Şanı yüce ve büyük olan Rabbımız Beni arzulayan tazim ederek besmele-i şerifeyi okusun. Allahü Teala (Bismillah)ı dört kişiye verdi bu dört Peygamber sırası ile : Birincisi Nuh (a.s.) (Bismillahi mecraha ve mürsaha) dedi; Gemisi suya gark olmaktan (batmaktan) kurtuldu ve sahil-i selamete erdi. İkincisi Süleyman (a.s.) idi.(İnnehû min süleymane ve innehû bismillahirrahmanirrahim) dedi, taht-ı hava üzere yürüdü. Üçüncüsü Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimize verildi, onunla (Kâbe kavseyni ev edna)'ya erişti. Dördüncüsü ümmet-i Muhammed'e verildi onunla sıratın üzerinden yıldırım gibi geçecekler. Besmelenin yalnız zahirini değil sırrını da anla, o zaman Allahü Zülcelal'le beraber olursun besmelenin havassı hem zahiri hem batını manasınıda bilmek lazımdır. Bismillah diyen yüce mevla'nın Sabur sıfatına nail olursun o'na yaklaşırsın. Daima besmele-i şerife ile ihlas bulduğun gibi onunla mücahede edesin. Ancak besmele-i şerifedirki seni masivadan uzaklaştırıp Hakk (c.c)'a yaklaştırır. Besmele ile bu yeryüzüne hükmedersin. Onunladır ki her dileğin kabule şayan olur. Besmele-i şerifeyi okuyan aziz, Allah'dan başkasını sevmez olur. O'ndan gayrisine ibadet etmez. Besmelenin sırrı ki, O isimdir ki, El kalemi vennun esrarını sana aşikare kıldığı gibi, kün feyekün ledünniyatı da onda mündemiçtir. Mü'min kulları ağlatan da güldüren de bu esmadır ki, öldürür hayat verir. Yine besmele-i şerifedir ki, dalalete düşenleri hidayete kavuşturur. Ancak şunu da unutma ki bu esmada hidayet ve dalalet men ediş ve ihsan buyuruş, hata ve sevap cem olunmuştur. Buna sığınanlar kafirlerin gıdası olan zakkum ağacının zehirleyici hassalarından Allahü Zülcelal'in kadir tecellisi ile ebediyyen uzak bulunur. O Huda-yı Lem yelid ki, O nun ne doğuranı, ne de oğlu vardır. O tektir. Nazır ve şeriki yoktur. O'nun tenzih-i hüviyeti kul hüvallahü ahad. Ayeti celilesinde yazılmıştır. Ya Erhamerrahimin! Rahmetini bizden esirgeme. İlm-i mahsunundaki sırları bizlere aşikar kıl. Bize Melaike-i Kiram'ın dahi vakıf olmadığı nükteleri ihsan buyur. (Vakıfı nükte değil cinn-ü melek- Nev'-i insana verildi irfan).Ya Erhamerrahimin büyük küçük bütün günahlarımızı Gaffar sıfatının yüzü suyuhürmetine bağışla. Bu besmele-i şerifenin vefkinde sayılmayacak kadar çok menfaatlar vardır ki çok güç işleri kolay eder nereye gitse gitsin hangi toplulukta olursa olsun sözlerine etkinlik verir. E-u-zübillahimineş şeytanirracim, lanetiyle Allahın rahmetinden koğulan şeytandan Allaha sığınırım.
Bismillahirrahmanirrahim, Bütün yaratılmıslara dünyada ve ahirette acıyıp iyilik eden Allahın ismiyle başlıyorum. Hayrı getirmek, şerri gidermek, murat ve maksadın husulünniyeti ile yedi gün bilhassa yedi gece, gece yarısından sonra tam bir itikat ile adedince besmeleyi şerifeyi okuyan kimsenin biiznillahi kaffe-i maksad ve meramı hasıl olur. Her gece yatağına yatmazdan evvel yirmi bir (21) defa besmele-i şerife okuyan kimse o gece sabaha kadar şeytan şerrinden hırsızlıktan füccetten ölmekten ve bütün bela ve afatlardan emin ve mahfuz olur.
Karşısına çıkmaya mecbur olduğu bir cebbarın zülüm ve kadrine düşmekten korkan kimse onun huzuruna giderken safi bir kalp ve tam bir itikat ile elli (50) defa besmeleyi şerifeyi okuyup yanına girdiği zaman gizlice yüzüne doğru üflerse,cenab-ı hak vacibül vücud hazretleri o cebbarı zelil, hakir, eder, okuyan kişinin heybeti zalimin kalbini işgal eder ve besmeleyi şerifeyi okuyan zat zalimin şerrinden emin ve mahfuz olur. Ğüneş doğarken güneşe karşı oturup üçyüz defa okuyan buda birkaç hafta eden kişinin bir çok dileği kabul olur şerleri def eder ne kadar bela varsa gider.
Besmele-i şerifeyi ve okadar da salat ve selamı okuyan kimseye cenabı hak feyyazı mutlak hazretleri hiç ümit etmediği yerden rızık gönderir. Bir sene buna bu şekilde devam eden zat sene nihayetine kadar tam gani ve zengin olur. Okuduğu besmelenin ve salatü selamın bereketiyle her teşebbüs ettiği şeyde muvaffak olarak serveti saman kesbeder. Sevdiği bir kimsenin kendisini bil mukabele sevmesi ve onun muhabbet ve sevgisini celb etmek için bir bardak temiz suya adedince besmeleyi şerifeyi okuyarak o su, muhabbet ve sevgisi arzu edilen kimseye içirilirse onun kalbinde okuyan veyahut niyetine okunan kimseye karşı şiddetli bir sevgi ve muhabbet hasıl olur sevgi baslar.